Statut przedszkola

STATUT

 Miejskiego Przedszkola nr 21

w Płocku

 Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w dniu 29.08.2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/2016 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 21  w Płocku     z dnia 29.08. 2016r. 

   Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.);
 3. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.);
 4. Art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)
 5. właściwe szczegółowe rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty, regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych;
 6. właściwe uchwały jednostek samorządu terytorialnego Miasta Płocka dotyczące Miejskiego Przedszkola Nr 21.

 Zastosowane pojęcia

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Miejskim Przedszkolu Nr 21, przedszkolu lub placówce – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku;

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami);

3) statucie – należy przez to rozumieć statut Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Płocku;

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Miejskim Przedszkolu Nr 21 w Płocku;

5) dzieciach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Miejskiego  Przedszkola Nr 21

w Płocku oraz ich rodziców i prawnych opiekunów oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

6) oddziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Miejskiego Przedszkola Nr 21 opisaną w arkuszu organizacyjnym;

7) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Płock,

8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NAZWA PRZEDSZKOLA

 • 1
 1. Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku jest przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Mikołaja Reja 4, 09-402 Płock.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Płock.
 3. Forma organizacyjno-prawna Przedszkola to jednostka budżetowa.
 4. Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3–6 lat.
 5. Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców może być nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji.
 6. Imię przedszkolu publicznemu nadaje organ prowadzący.
 7. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu. W pieczęciach i stemplach można w zależności od ich wymiaru używać czytelnych skrótów.

 CELE I ZADANIA

 • 2

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w szczególności w zakresie:
1) organizowania  i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogiczna zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom:

 1. a) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne,
 2. b) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
 3. c) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 4. d) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora,
 5. e) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, jest ona organizowana i udzielana we współpracy z:

– rodzicami dzieci,

–  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

–  placówkami doskonalenia nauczycieli,

–  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

–  organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,

 1. f) pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

– rodziców dziecka,

– dyrektora przedszkola,

–  nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

–  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,

– pomocy nauczyciela,

– pielęgniarki,

-pracownika socjalnego,

– asystenta rodziny,

– kuratora sadowego;

 1. g) pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:

– zajęć rozwijających uzdolnienia,

-zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

 1. h) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
 2. i) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5,
 3. j) zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4,
 4. k) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10,
 5. l) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści,

ł)  zadaniem nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej jest:

– prowadzenie działań mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i  zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole( diagnoza przedszkolna),

 1. m) w razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora,
 2. n) planowanie i koordynowanie udzielania dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem,
 3. o) zespół tworzy dyrektor,

– dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

– dla dziecka  w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka  pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

 1. p) pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora., jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów,
 2. r) zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne,
 3. s) zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

– prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

 1. t) zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

– prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,

-diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy

logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

– prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,

-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

– współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,

 1. u) ) zadaniem terapeuty pedagogicznego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci,

-prowadzenie zajęć charakterze terapeutycznym, podejmowanie działań profilaktycznych we współpracy z rodzicami,

-wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej .

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie w szczególności.:

1)   wspomaga indywidualny rozwój dziecka:
a)    prowadzenie działalności diagnostycznej i stymulacyjno – kompensacyjnej dotyczącej rozwoju dziecka,
b)    ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
c)    w przypadku dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzenie wspomagania rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET),
d)    wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych doświadczeń,
e)    sprawowanie opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb i możliwości przedszkola,
f)    współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka,
g)    prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

2) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole przez:

 1. a) spełnianie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny,
 2. b) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 3. c) uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
 4. d) inicjowanie poczucia tożsamości dziecka z wzorami i normami postępowania akceptowanymi przez rodzinę oraz uczenie dzieci współodpowiedzialności za własne zachowanie,
 5. e) ujednolicenie oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych przedszkola i domu rodzinnego oraz zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka tym samym przygotowując je do efektywnego korzystania z nauki w szkole,
 6. f) dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,

g.)dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu rodzinnego w sytuacji potrzeby podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

3)  rozwija zainteresowania dzieci m.in. przez:

 1. a) udział w imprezach , konkursach i przeglądach przedszkolnych,
 2. b) organizację zajęć dodatkowych,
 3. c) działalność dzieci w kołach, klubach, teatrzykach przedszkolnych. i innych.

4) współdziała z instytucjami działającymi na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka;
5) stwarza optymalne warunki rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań;
6)  wyrównuje szanse rozwojowe i edukacyjne dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych;
7)  spełnia funkcję wychowawczą, propedeutyczną i opiekuńczą, sprawnościową i wyrównawczą.

 1. Przedszkole realizuje cele wynikające z podstawy programowej poprzez :

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się               w tym, co jest dobre, a co złe,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie           w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów      i porażek,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach                     z dziećmi i dorosłymi,

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                                 o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w grach sportowych,

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej                      i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania,

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych,

13) w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości  zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,

14) promowanie wartości edukacji przedszkolnej wśród całej społeczności przedszkolnej, tj. wychowanków, ich rodziców i całych rodzin pracowników.

 1. Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie

zajęć poza  przedszkolem:

1)opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem sprawuje nauczyciel;

a)podczas krótkiej, uzasadnionej nieobecności nauczyciela opiekę nad dziećmi może przejąć pracownik obsługi upoważniony przez nauczyciela.

2) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola  sprawuje osoba prowadząca i nauczyciel.;

3)  organizując zajęcia poza terenem przedszkola nauczyciel w szczególności:

 1. a) ustala liczbę dzieci biorących w nich udział (nie więcej niż 10-15 dzieci na jedną osobę personelu podczas spacerów i wycieczek),
 2. b) zapewnia opiekę innego nauczyciela dzieciom, które z uzasadnionych powodów pozostają w przedszkolu,
 3. c) na dalszą wycieczkę zabiera środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy,
 4. d) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i lepszej organizacji dalszych wycieczek autokarowych powoływany jest kierownik wycieczki, który dba o sprawną organizację i bezpieczeństwo wszystkich jej uczestników,
 5. e) wyjazd zorganizowanej grupy powinien być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki” zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu,
 6. f) na uczestnictwo dziecka w wyjeździe zorganizowanym przez przedszkole rodzic musi wyrazić pisemną zgodę,
 7. g) w trakcie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
 8. h) w czasie zajęć  dodatkowych organizowanych na terenie przedszkola takich, jak:

religia, język obcy, zajęcia taneczne, rytmika  –  opiekę  nad dziećmi sprawuje  osoba  prowadząca.

4) Organizując zajęcia na przedszkolnym placu zabaw, nauczyciel zobowiązany jest   przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulaminu korzystania  z ogrodu:

 1. a) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren powinien być sprawdzony przez nauczyciela lub pracownika obsługi,
 2. b) wszelkie uszkodzenia i zniszczenia urządzeń należy bezzwłocznie zgłaszać do dyrektora przedszkola lub referenta,
 3. c) zabrania się korzystania z urządzeń w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu,
 4. d) z urządzeń placu zabaw mogą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola jedynie pod nadzorem i opieką pracowników placówki, którzy odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo i zdrowie,
 5. e) dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola, lub uczęszczające, które zostały odebrane z placówki mogą korzystać z placu zabaw jedynie pod nadzorem i opieką rodziców lub dorosłych opiekunów. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz prawidłowe korzystanie z placu zabaw i urządzeń terenowych,
 6. f) przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na placu zabaw poza godzinami otwarcia, w dni wolne od pracy oraz za wypadki dzieci nie uczęszczających do przedszkola lub odebranych wcześniej z placówki – pozostawionych bez opieki osób dorosłych,
 7. g) urządzenia do rekreacji należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 8. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)  dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę  dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

2)  upoważnienie , o którym  w pkt. 1 udzielane jest w formie pisemnej;

3) osoba, która przyprowadza dziecko do przedszkola zobowiązana jest odprowadzić je do sali i przekazać pod opiekę nauczyciela;

 1. a) nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu powierzenia przez rodzica (opiekuna) do chwili odebrania go przez rodzica lub pisemnie upoważnioną przez rodziców (opiekunów prawnych) pełnoletnią osobę;
 2. b) nauczyciel ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej dziecko;

4) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z grup przedszkolnych  określa ramowy rozkład dnia pracy przedszkola;

5)  nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że jest ona pod wpływem alkoholu lub narkotyków i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa ;

6) o odmowie wydania dziecka nauczyciel informuje dyrektora przedszkola i podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;

7) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 1. Organizacja zajęć dodatkowych uwzględniających w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

1)zajęcia dodatkowe mogą być organizowane przez  przedszkole w godzinach przeznaczonych na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) przedszkole  organizuje zajęcia dodatkowe nieodpłatne dla rodziców, finansowane ze środków budżetowych Gminy Płock;

3) zajęcia dodatkowe prowadzą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie ;

4) uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole organizuje naukę religii na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. a) przedszkole ma obowiązek zorganizowania zajęć z religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków danej grupy przedszkolnej, dla mniejszej liczby wychowanków zajęcia z religii powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej,
 2. b) nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych, właściwych dla danego poziomu nauczania,
 3. c) dzieci, które decyzją rodziców nie uczęszczają na zajęcia religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
 4. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym, obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

1) indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor     przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz formy pomocy;

2) zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego   nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć;

3) zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego powadzi się w miejscu pobytu dziecka  –  w domu rodzinnym;

4) w indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;

5) na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane;

6) na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy;

7) dzieciom, objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, w celu ich integracji   ze środowiskiem rówieśniczym i społecznym, dyrektor przedszkola, uwzględniając zalecenia zawarte  w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, umożliwia uczestniczenie w życiu przedszkola.

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 3
 1. Organami przedszkola są:

1 )  Dyrektor przedszkola;

2)  Rada Pedagogiczna;

3)  Rada Rodziców.

 1. Kompetencje dyrektora przedszkola:

1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) odpowiedzialność  za organizację pracy placówki,

4) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju

psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,

5) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, podjętych w ramach ich

kompetencji stanowiących,

6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7) wykonywanie innych zadań wynikających z  obowiązujących przepisów

8) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

9) przyznawanie nagród, wyróżnień, występowanie z wnioskami o odznaczenia oraz

wymierzanie kar porządkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

10)wykonywanie zadań związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

11) stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie                         i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  placówki;

12) dopuszczanie zaproponowanych przez nauczyciela programów  do użytku  przedszkolnego.

 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

1) dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego;

2) uchylony;

3) na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem oraz określić warunki jego spełniania po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.
 2. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

1) Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności .Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

 1. a) stanowiące,
 2. b) opiniodawcze,
 3. c) wnioskodawcze.

2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola;.

3) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

 1. a) osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

4) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  co najmniej połowy jej członków;

5) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których jest mowa w pkt. 4, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

6) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola, programu wychowawczego, profilaktyki,
 2. b) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji pedagogicznych i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 3. c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 4. d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

(nie dotyczy dziecka  realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),

 1. e) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
 2. f) uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.
 3. g) nauczyciele ustalają sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego wewnętrznego i zewnętrznego w celu doskonalenia pracy przedszkola

7) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. a) organizację pracy placówki,
 2. b) projekt planu finansowego w ramach budżetu,
 3. c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. d) propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. e) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
 6. f) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
 7. g) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
 8. h) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
 9. i) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
 10. j) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

8). Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

 1. a) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,
 2. b) delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej  kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

9) Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców, także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 1. Rada Rodziców

1) W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków;

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny  ze statutem przedszkola.;

3) Do kompetencji Rady Rodziców należy  występowanie do Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw placówki, a w szczególności:

 1. a) bieżącego i perspektywicznego programowania pracy przedszkola,
 2. b) pomocy w doskonaleniu organizacji warunków pracy przedszkola,
 3. c) współdziałania w realizacji programów wychowania przedszkolnego oraz zadań opiekuńczych przedszkola,
 4. d) organizowania działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu i najbliższym środowisku społecznym,
 5. e) uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego ,profilaktyki przedszkola obejmujących treści i działania o charakterze wychowawczym, uwzględniających potrzeby rozwojowe dzieci i warunki środowiskowe. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego – program ten ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
 6. f) wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela,
 7. g) opiniowania pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
 8. h) nadania imienia placówce,
 9. i) delegowania przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej  kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

4) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić  fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z  innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa  jej regulamin.

 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach

swoich kompetencji określonych ustawą  o systemie oświaty i  statutu  przedszkola.

 1. Wymiana bieżących informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych działaniach lub decyzjach odbywa się przez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń organów przedszkola;

2) przedstawianie przez dyrektora informacji o sytuacji  placówki podczas zebrań i posiedzeń Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej;

3) zapoznanie przez dyrektora organów przedszkola z zarządzeniami władz oświatowych i decyzjami organu prowadzącego;

4) wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji i zarządzeń  dyrektora, władz oświatowych, organu prowadzącego.

 1. Tryb wyboru członków Rady Rodziców.

1) członkowie powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców;

2) Rada składa się z jednego reprezentanta z każdej grupy  przedszkolnej, wybranego w tajnych wyborach na zebraniu rodziców danego oddziału;

3) Rada składa się z przewodniczącego oraz członków, którzy są przedstawicielami rodziców poszczególnych grup;

4) działalnością Rady kieruje przewodniczący, który jest wybierany spośród członków Rady rodziców na pierwszym posiedzeniu.

 1. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

1) w przypadku zaistnienia sporów  wśród rady pedagogicznej, jeżeli są one zasadne, dyrektor bada przyczynę sporu i w ciągu 7 dni ustosunkowuje się dokonując  rozstrzygnięcia;

2) w przypadku zaistnienia sporu między dyrektorem i nauczycielem, dyrektor wyjaśnia powód sporu wszelkimi sposobami, wspomagając się obowiązującymi przepisami   prawa. W szczególnie trudnych przypadkach lub w sytuacji nie rozwiązania problemu, strony zwracają się o pomoc do organu nadzorującego, prowadzącego;

3) Rada rodziców może zgłaszać dyrektorowi zastrzeżenia dotyczące pracy nauczyciela;

4) jeżeli zastrzeżenia są zasadne, dyrektor udziela nauczycielowi ustnego upomnienia i ostrzeżenia, w przypadku ponownego uchybienia w wywiązaniu się z obowiązków dyrektor wpisuje upomnienie do akt osobowych.;

5) w przypadku zastrzeżenia nieuzasadnionego dyrektor wyjaśnia sprawę zainteresowanym w ciągu 7 dni.;

6) w przypadku podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną, która jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, dyrektor zawiesza ją i powiadamia organ nadzorujący i  prowadzący w ciągu 7 dni.;

7) wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, zaś w przypadku gdy jest on stroną w sporze – organ prowadzący na wniosek zainteresowanego. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego jest ostateczne.

ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA

 • 4

1.Organizacja  pracy przedszkola ustalana jest corocznie z uwzględnieniem wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.

2.W przedszkolu funkcjonują oddziały przedszkolne z wyżywieniem dla dzieci od 3-6 roku

życia.

Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych w zależności od warunków organizacyjnych, lokalowych oraz możliwości zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz potrzeb środowiska.

 1. Tworzenie oddziałów integracyjnych możliwe jest za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
 • 5
 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone według, zainteresowań oraz potrzeb np. integracja dzieci niepełnosprawnych .
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.
 3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3-5 niepełnosprawnych.
 4. 4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjmowane do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia
 • 6
 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.

1) podstawa programowa  realizowana jest w czasie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach 8.00-13.00;

2) przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola:

a)kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi                             i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

b)kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku,

 1. c) wspomaganie rozwoju mowy dzieci,
 2. d) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
 3. e) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
 4. f) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
 5. g) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
 6. h) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
 7. i) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
 8. j) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
 9. k) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
 10. l) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

ł) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

 1. m) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
 2. n) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,
 3. o) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym,
 4. p) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych lub etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r.  o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

3) dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego:

 1. a) program wychowania przedszkolnego proponują do użytku nauczyciele,
 2. b) nauczyciel lub nauczyciele przeprowadzają analizę wybranego programu pod kątem zgodności z podstawą programową oraz poprawności merytorycznej i dydaktycznej,
 3. c) uchylony,
 4. d) program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w placówce dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 5. e) dyrektor wpisuje program do przedszkolnego zestawu programów.
 6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut

3.Przedszkole organizuje   nieodpłatnie  zajęcia dodatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo: zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, zajęć tanecznych, gimnastyki powinien być dostosowany do możliwości

rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci ¼  czasu)  dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) ) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych nie więcej niż 1/5 czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 • 7
 1. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
 2. W budynku przedszkola są zorganizowane oddziały przedszkolne z wyżywieniem dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

1) W miarę posiadanych wolnych miejsc przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 lat.

 1. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami.
 2. 4. Dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów integracyjnych lub specjalnych, w zależności od potrzeb środowiska lokalnego, warunków organizacyjnych, lokalowych i zgłoszeń nauczycieli chętnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • 8
 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1)  liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów;

2) planowaną liczbę wychowanków;

3) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;

4) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 • 9
 1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach.

2. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć wykraczających poza podstawę programową, określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.

 1.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
 3.  Ramowy plan dnia dla grup dzieci młodszych określa się następująco:

1) 06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji                      pomysłów  dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne,    teatralne samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

2) 08.00-08.15 –  zabawa ruchowa lub muzyczno-ruchowa/zabawa integracyjna/  ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju

3) 8.15-8.30 –   przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno- samoobsługowe/wsparcie rozwoju

4) 8.30-9.00 –      śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

5) 9.00-09.15 –   zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

6) 09.15-11.30 – pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i                            organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiedniej  pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja  oferty dodatkowej przedszkola

7) 11.30-12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-samoobsługowe/  wsparcie rozwoju

8) 12.00-12.30 – obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9) 12.30-13.00 – zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia

10) 13.00-14.00 – leżakowanie

11) 14.00-14.30 – zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe/ przygotowanie  do podwieczorku

12) 14.30-15.00 – podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

13) 15.00-17.00 -rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/aktywność służąca realizacji pomysłów dziecka/zabawy samorzutne lub inspirowane przez   nauczyciela.

 1. Ramowy plan dnia dla grup dzieci starszych określa się następująco:

1)06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji       pomysłów dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne,   teatralne samorzutne,  z niewielkim udziałem  nauczyciela/rozmowy  indywidualne lub  grupowe

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

2) 08.00-08.15 –   zestaw ćwiczeń porannych /ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju

3) 8.15-8.30 –        przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-

samoobsługowe/wsparcie rozwoju

4) 8.30-9.00 –       śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

5) 9.00-10.00 –     zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

6) 10.00-11.30 –   pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne  organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku  nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

7) 11.30-12.00 –   przygotowanie do obiadu /czynności higieniczno-samoobsługowe/  wsparcie  rozwoju

8) 12.00-12.30 –   obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9) 12.30-14.00 –   zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia/ realizacja  oferty dodatkowej przedszkola/ wsparcie rozwoju

10) 14.00-14.30 –   zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe/     przygotowanie do podwieczorku

11) 14.30-15.00 –   podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12) 15.00-17.00 –   rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/ aktywność służąca realizacji pomysłów    dziecka / zabawy z niewielkim udziałem  nauczyciela / rozmowy indywidualne lub grupowe.

 • 10

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie z ust.3 pkt.1

1) przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 17.00. W związku z potrzebami rodziców czas pracy placówki może być wydłużony za zgodą organu prowadzącego.

 1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący.

1)  przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w  czasie, w którym realizowana  jest podstawa  programowa wychowania przedszkolnego w godzinach od 8.00 do 13.00.

 1. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący .

1) w okresie wakacji Miejskie Przedszkole Nr 21 w  Płocku jest czynne przez dwa tygodnie    wyznaczone przez organ prowadzący. Po tym okresie rodzice mają możliwość swobodnego wyboru innego przedszkola dyżurnego. Dopuszcza się możliwość wyłączenia przedszkola z pracy w wakacje ze względu na konieczność przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych oraz likwidacji poważniejszych awarii. Wakacyjny harmonogram pracy wszystkich miejskich przedszkoli jest wcześniej przedłożony do wiadomości rodzicom;

2) rodzicowi przysługuje uprawnienie do korzystania z przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień);

3) deklaracje o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w placówce macierzystej,  w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku;

4) korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic/Opiekun wnosi opłaty,    w przedszkolu pełniącym dyżur.

 1. Inne informacje o organizacji pracy przedszkola.

1) przyjmowanie dzieci odbywa się w godz. 6.00 do 8.15;

2) ze względu na organizację żywienia rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania dzieci lub do przekazania informacji telefonicznej o spóźnieniu w danym dniu;

3) godziny posiłków:

* śniadanie                 –   8.30

* obiad                       – 12.00

* podwieczorek          – 14.30

5.Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia:

1) każde  dziecko  przyjęte  do  przedszkola  ma  prawo  korzystania  z  trzech  posiłków  dziennie;

2) warunki korzystania z wyżywienia, w tym: osoby uprawnione do korzystania z wyżywienia  w przedszkolu, wysokość i termin wnoszenia opłat za posiłki oraz zasady rozliczania opłat  w przypadku nieobecności – ustala dyrektor w porozumieniu z Prezydentem Miasta Płocka;

3) opłata za pobyt dziecka jest naliczana za każdy dzień obecności, a termin pobierania opłat określa umowa o świadczenie usług;

4) na miesięczną opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole składają się:

 1. a) opłata za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę- naliczana z dołu według zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Płocka,
 2. b) opłata za wyżywienie dziecka – naliczana z dołu zgodnie z odrębnie złożonym oświadczeniem,
 3. c) ustala się miesięczną opłatę za korzystanie przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w ust.5 pkt.4) lit. a) w wysokości 1 zł za godzinę zegarową zajęć, przy czym opłaty za niepełne godziny przelicza się odpowiednio proporcjonalnie,
 4. d) uchylony.
 5. e) uchylony.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 11
 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

1) dyrektor przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu i uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole i poza nim;

 1. a) oznacza w sposób trwały i wyraźny drogi ewakuacyjne,
 2. b) plan ewakuacji przedszkola umieszcza w widocznym miejscu,
 3. c) kontroluje, aby urządzenia higieniczno – sanitarne były utrzymane w czystości i stanie pełnej sprawności technicznej,
 4. d) zapewnia właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie wszystkich pomieszczeń przedszkola,

e )sprawuje kontrolę, aby prowadzenie zajęć nie odbywało się bez upoważnionej do tego osoby,

 1. f) w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia temperaturę 18 stopni C,
 2. g) jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony powiadamiając o tym organ prowadzący,
 3. h) dyrektor może zawiesić zajęcia za zgodą organu prowadzącego, jeśli w danym dniu wystąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci,
 4. i) jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan

znajdującego się w nim sprzętu i wyposażenia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, dyrektor nie dopuszcza do prowadzenia zajęć,

 1. j) przedszkole wyposaża w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, a nauczyciele podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

2) nauczyciele zapewniają bezpieczeństwo powierzonych im dzieci podczas pobytu w

przedszkolu i poza jego terenem: w czasie wycieczek, spacerów, zabaw w ogrodzie przedszkolnym itp.;

 1. a) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć powinni skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce i inne przybory potrzebne w czasie zajęć,
 2. b) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przybycia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
 3. c) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,

 1. d) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumienne nadzorować, nie pozostawiać bez opieki oraz udzielić natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych, niepokojących symptomach (gorączka, złe samopoczucie, inne niepokojące objawy),
 2. e) nauczyciele powinni zapoznać dzieci z przepisami ruchu drogowego i przestrzegać tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
 3. f) podczas zajęć organizowanych poza przedszkolem (spacery, wycieczki) nauczyciel zapewnia odpowiednią do ilości dzieci opiekę osób dorosłych i postępuje zgodnie z regulaminem wycieczek,
 4. g) nauczyciel powinien przestrzegać zasad BHP i ppoż. w codziennej pracy oraz przekazywać je w dostępny sposób dzieciom.

3) pracownicy obsługi i administracji współuczestniczą w procesie opiekuńczo – wychowawczym między innymi przez:

 1. a) troskę i zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,
 2. b) współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
 3. c) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci,
 4. d) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
 5. e) przestrzeganie dyscypliny pracy.

2.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 • 12
 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)  wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)  dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora przedszkola     oświadczenia o stanie majątkowym;

11) pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych podlegają ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oceny pracowników samorządowych;

12) pracownik samorządowy zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 1. Referent do spraw zaopatrzenia wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- gospodarczych w przedszkolu.

Do obowiązków referenta należy w szczególności:

1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu placówki;

2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola;

3) zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt, poszukiwanie tanich źródeł zaopatrzenia;

4) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych;

6) przestrzeganie norm żywienia, dbanie o właściwe i racjonalne żywienie dzieci;

7) sporządzanie  urozmaiconych jadłospisów dostosowanych do pór roku zgodnie z obowiązującymi normami , systematyczne informowanie rodziców w tym zakresie;

8) naliczanie opłat za przedszkole, prowadzenie kart należności dzieci;

9) prowadzenie dokumentacji finansowej oraz sporządzanie miesięcznych sprawozdań zużycia artykułów spożywczych  i stanu magazynu, a także terminowe rozliczanie zaliczek gotówkowych;

10) uczestniczenie w ogólnych zebraniach z rodzicami, naradach roboczych, szkoleniach i w razie potrzeby w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,  Rady Rodziców;

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola;

12) dbanie o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń przedszkola i magazynu przed pożarem i kradzieżą;

13) nadzorowanie prawidłowego wykonania pracy   przez  pracowników kuchni,(przechowywanie produktów, przygotowywanie i porcjowanie posiłków) zgodnie z zasadami i normami HACCP;

14) kontrolowanie środków spożywczych  pod względem przydatności do spożycia;

15) powiadamianie dyrektora o zgłoszonych prze pracowników placówki wadach i usterkach.

 1. Do obowiązków kucharza należy:

1) punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków oraz  systematyczna dbałość o jakość żywienia dzieci;

2) przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pełnienie nadzoru nad prawidłowym wydawaniem posiłków;

3) branie udziału w ustalaniu jadłospisu;

4) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru  w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie oraz prowadzenie magazynu podręcznego;

5) codzienne pobieranie i przechowywanie prób wydawanych do spożycia posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń kuchennych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego;

7) organizowanie i nadzorowanie pracy innych pracowników kuchni;

8) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji  pracy przedszkola;

9) przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych zgodnie z zasadami HACCP;

10) zgłaszanie  referentowi wad, usterek sprzętu kuchennego.

 1. Do obowiązków pomocy kucharza należy:

1) pomaganie kucharzowi w przyrządzanie posiłków;

2) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów spożywczych;

3) utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń;

4) dbanie o czystość odzieży ochronnej;

5) dbanie o racjonalne zużycie produktów spożywczych i innych oraz utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu;

6) wykonywanie innych czynności poleconych przez kucharza i dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy;

7) informowanie kucharki o wszelkich usterkach i nieprawidłowościach stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników;

8) korzystanie ze sprzętów i urządzeń kuchennych zgodnie z zamieszczonymi regulaminami ich użytkowania..

 1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;

2) utrzymanie czystości i estetyki w przydzielonych pomieszczeniach oraz powierzonego sprzętu;

3) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola;

4) pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom na terenie placówki (w łazience, podczas posiłków oraz zabaw i zajęć obowiązkowych), a także podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola;

5) powiadamianie referenta o zgłoszonych wadach i usterkach stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa dzieci.

 1. Do obowiązków woźnej należy:

1) utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach;

2) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu, narzędzi pracy oraz dbanie o stan zabawek i pomocy dydaktycznych w danym oddziale, zgodnie z wymogami higieny i bezpieczeństwa;

3) pomaganie nauczycielowi danego oddziału w pełnieniu czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, wynikających z rozkładu czynności dzieci w ciągu     dnia;

4) przygotowywanie sali do posiłków oraz punktualne podawanie posiłków dzieciom danego oddziału;

5) przygotowywanie sali do odpoczynku dzieci, dbanie o higieniczne warunki  wypoczynku;

6) prowadzenie dezynfekcji sanitariatów dziecięcych, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Sanitarnej Stacji Epidemiologicznej;

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola;

8) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych;

9) pełnienie wyznaczonych dyżurów w szatni i dbanie o bezpieczeństwo odbieranych dzieci oraz ich mienie;

10) zgłaszanie referentowi, dyrektorowi placówki lub kadrze pedagogicznej wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu na terenie placówki.

 1. Do obowiązków dozorcy należy:

1) strzec mienia przedszkola w godzinach swojej pracy;

2) czuwanie nad bezpieczeństwem ppoż.. powierzonych obiektów;

3) utrzymywanie czystości na określonym odcinku;

4) dbanie o estetykę otoczenia przedszkola i placu zabaw;

5) usuwanie drobnych awarii urządzeń i sprzętów stanowiących mienie placówki;

6) zabezpieczanie sprzętu przed skutkami kradzieży, mrozów i opadów;

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy przedszkola;

8) kontrolowanie jakości sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym, dokonywanie doraźnych napraw;

9) odśnieżanie przyległych chodników i schodów, posypywanie ich piaskiem lub solą w celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym przedszkole;

10) w godzinach dozorowania zgłaszanie do służb porządkowych (Policja, Straż Miejska) wszelkiego rodzaju zdarzeń i sytuacji zagrażających bezpieczeństwu pracowników przedszkola oraz grożących dewastacji mienia placówki.

 1. Do obowiązków pomocy administracyjnej należy:

1)  zabezpieczenie warunków pracy odpowiadających zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie dokumentacji BHP;

2) wykonywanie zadań prowadzonych ze sprawozdawczością GUS;

3) gromadzenie i właściwe przechowywanie zarządzeń i rozporządzeń;

4) obsługa i wykorzystanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych                       zakresu realizacji obowiązków,;

5) obsługa programu NABO, OSON;

6) organizowanie wysyłki i odbioru korespondencji i przesyłek pocztowych;

7) prowadzenie listy obecności pracowników administracji i obsługi;

8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;

9) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

10) właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikające                        z zakresu obowiązku przekazywania akt do archiwum;

11) zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona danych osobowych.

12 )współpraca z referentem i kucharzem;

13) prowadzenie ewidencji dzieci;

14) gromadzenie wstępnej weryfikacji i opracowywanie wniosków oraz realizacja funduszu świadczeń socjalnych;

15) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

 • 13
 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.

1) nauczyciel oddziału dba o stan techniczny powierzonego mu sprzętu, przed wejściem do sali zajęć sprawdza sprzęt i urządzenia, a o każdej nieprawidłowości powiadamia referenta lub dyrektora przedszkola;

2) nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje dzieci z zasadami pobytu w sali i korzystania z urządzeń;

3) nauczyciel lub delegowany przez niego pracownik obsługi (woźna lub pomoc nauczyciela) sprawdza stan urządzeń terenowych;

4) nauczyciel zapoznaje dzieci z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw;

5) dzieci nie mogą oddalać się z sali bez podania powodu i celu wyjścia (np. łazienka, szatnia). Przebywają wówczas pod opieką osoby dorosłej;

6) podczas krótkiej nieobecności nauczyciela opiekę nad dziećmi przejmuje pracownik obsługi.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 • 14
 1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, bezpieczeństwo dzieci, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

1) w przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

 1. Do zadań nauczyciela związanych z:

1) współdziałaniem z rodzicami należy:

 1. a) zapoznanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programów wychowania przedszkolnego realizowanych w danym oddziale,
 2. b) poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 3. c) udzielanie na bieżąco informacji o postępach dziecka,
 4. d) uściślenie współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – opiekuńczych w sferze psychicznej i fizycznej,
 5. e) włączenia ich w działalność przedszkola,
 6. f) skrupulatne przestrzeganie zasad odbioru dzieci z przedszkola tylko przez osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców wychowanków,
 7. g) dbanie o aktualizowanie informacji (numer telefonu, adres zamieszkania) gwarantujących w razie konieczności szybki kontakt z rodzicami.

2) planowaniem pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialności za jej jakość m.in. należy:

 1. a) staranna realizacja podstawy programowej,
 2. b) realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych zaplanowanych tematyk w trakcie zajęć z całą grupą , z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela,
 3. c) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami,
 4. d) tworzenie pogodnej, spokojnej atmosfery zabawy i nauki,
 5. e) stwarzanie dzieciom poczucia bezpieczeństwa poprzez różne formy aktywności: samoobsługa, nauka, zabawa, działalność społeczno – użyteczna,
 6. f) umiejętne kierowanie działalnością dziecka przez: organizowanie środowiska wychowującego, tworzenie sytuacji wychowawczych, dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych metod i form pracy,
 7. g) troska o dobro dzieci i poszanowanie ich godności,
 8. h) nawiązanie indywidualnego kontaktu z każdym dzieckiem w celu indywidualizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego,
 9. i) przygotowanie wychowanków do uzyskania gotowości szkolnej i podjęcia nauki w szkole,
 10. j) systematyczna współpraca z rodzicami i ich angażowanie w pracę na rzecz przedszkola,
 11. k) składanie propozycji do zadań rocznego planu pracy,
 12. l) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
 13. m) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.
 14. n) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

3) z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowaniem m.in. należy:

 1. a) poznanie każdego dziecka w celu stworzenia mu warunków do optymalnego rozwoju na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz właściwego planowania i realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego,
 2. b) systematyczne prowadzenie obserwacji,
 3. c) wyciąganie wniosków wynikających z obserwacji jako podstawy do ukierunkowania dalszej pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej oraz podejmowania działań wspierających i korygujących rozwój dziecka,
 4. d) systematyczne dokumentowanie obserwacji w formie wypracowanej przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Płocku i zapisanej w księdze protokołów Rady Pedagogicznej,
 5. e) prowadzenie systematycznej obserwacji pedagogicznej w celu dostrzeżenia symptomów zaniedbania oraz przemocy domowej stosowanej wobec dzieci przedszkolnych.

4) ze współpracą ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną m.in. należy:

 1. a) systematyczne poznawanie dzieci, ich dotychczasowego rozwoju, warunków wychowania w rodzinie i środowisku,
 2. b) obserwowanie zachowania i postępów w rozwoju i ich dokumentowanie,
 3. c) wyjaśnianie przyczyn nieprawidłowości i odchyleń w zachowaniu i rozwoju,
 4. d) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków,
 5. e) otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, z deficytami rozwojowymi,
 6. f) podejmowanie działań korygujących i wspierających rozwój każdego dziecka,
 7. g) niwelowanie istniejących braków rozwojowych, środowiskowych, korygowanie wad i nieprawidłowości powstałych we wczesnym rozwoju dziecka,
 8. h) wyrównywanie szans edukacyjnych,
 9. i) utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, ustalenia form pomocy i włączenia rodziców w życie przedszkola,
 10. j) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, podejmowanie środków zaradczych wobec dzieci przedszkolnych, u których zaobserwowano oznaki przemocy domowej.
 11. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

1)  prawa i formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

 1. a) rodzice są zapoznawani z zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy na pierwszym w danym roku szkolnym ogólnym zebraniu z rodzicami,
 2. b) rodzice mają prawo wglądu do rocznego planu pracy Miejskiego Przedszkola Nr 21 w Płocku, który znajduje się u dyrektora przedszkola,
 3. c) rodzice mogą składać swoje propozycje do rocznego planu pracy przedszkola,
 4. d) rodzice mają prawo do uzyskiwania wpływu na najważniejsze decyzje dotyczące pracy przedszkola przez reprezentującą ich Radę Rodziców,
 5. e) rodzice mają prawo do uczestniczenia w zajęciach otwartych i uroczystościach przedszkolnych,
 6. f) nauczyciel danego oddziału zapoznaje rodziców z informacjami dotyczącymi miesięcznego planu pracy i sposobu jego realizacji,
 7. g) nauczyciel ma obowiązek udzielania rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania i rozwoju, podczas zabaw grupowych i rozmów indywidualnych,
 8. h) nauczyciele każdego oddziału prowadzą kąciki informacyjne dla rodziców zawierające tematykę planów miesięcznych,
 9. i) przedszkole prowadzi ogólną tablicę informacyjną dla rodziców zawierającą wydarzenia z życia przedszkola, ogłoszenia, informacje i treści mające na celu pedagogizację rodziców.

j.) rodzice mają prawo do uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.

2) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizuje się spotkania ze wszystkimi rodzicami w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. Częstotliwość zebrań grupowych i kontaktów indywidualnych ustalają rodzice i nauczyciele grup na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym;

3) do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. a) przestrzeganie niniejszego statutu,
 2. b) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 3. c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 4. d) terminowe uiszczanie odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu,
 5. e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
 6. f) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
 7. g) zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich, sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
 8. h) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 9. i) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

4) rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 • 15
 1. W przedszkolu :

1) liczącym co najmniej 6 oddziałów lub;

2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo;

3) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola za zgodą organu prowadzącego.

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 • 16
 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. z zastrzeżeniem ust.2 i 2.1.

2.Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat lub 9 lat w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w Mieście Płocku lokalnych zasadach rekrutacji, ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Płock.
  1)   rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego,
  2)    postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc opisanych w ofercie Przedszkola na stronach internetowego programu wspomagania rekrutacji,
  3)    procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają rozpocząć uczęszczanie na zajęcia do placówki.
  4)    dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już uczęszczają na zajęcia w Miejskim Przedszkolu nr 21, nie muszą przechodzić procedury rekrutacyjnej, a ich rodzice składają wyłącznie deklaracje o kontynuowaniu uczestniczenia na zajęciach
  5)    szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok szkolny ogłaszane są na stronie internetowego programu wspomagania rekrutacji Miasta Płock oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola.
  6)    w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola, dyrektor powołuje poprzez wydanie zarządzenia Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci, w oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa,
  7)    rodzic kandydata do Przedszkola może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia przedszkolnej komisji rekrutacyjnej, w terminie ustalonym w przepisach prawa,
  8)    dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 21 rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej niezwłocznie, najpóźniej 7 dni od otrzymania odwołania.
 2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) indywidualizacji w procesie wychowawczo – dydaktycznym;

3) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym,

5) edukacji w środowisku rówieśniczym;

6) reprezentowania przedszkola na zewnątrz poprzez udział w imprezach, konkursach, uroczystościach;

7) pomocy ze strony nauczyciela w łagodzeniu różnic rozwojowych i eliminowaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach utrudniających dalsze zdobywanie wiedzy oraz ukierunkowania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

8) właściwych relacji i pozytywnych postaw ze strony wszystkich pracowników przedszkola;

9) akceptacja takim jaki jest;

10) samotności i spokoju gdy tego potrzebuje;

11) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

12) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

13) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

14) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić;

15) badania i eksperymentowania;

16) doświadczenia konsekwencji swojego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa);

17) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia;

18) do snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie do „snu na rozkaz”;

19) poznania zasad warunkujących bezpieczeństwo dziecka na terenie przedszkola;

20) poznania możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu (podczas pożaru mieszkania, zagubienia w tłumie czy spotkania z nieznajomym).

 1. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest:

1)właściwe zachowanie względem innych oraz używanie form grzecznościowych;

2)przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa oraz na miarę swoich możliwości unikanie zagrożeń;

3)współdziałanie w zespole, podporządkowywanie się przyjętym zasadom i umowom                         w grupie;

4)uczestniczenie w czynnościach gospodarczo – porządkowych oraz dbanie  o wspólną własność;

5)szanowanie praw, godności osobistej oraz odmienności innych;

6)szanowanie wytworów pracy dorosłych i rówieśników;

7)udzielanie pomocy słabszym i potrzebującym pomocy.

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku:

1) braku zgłoszenia się do przedszkola w terminie 2 tygodni do rozpoczęcia roku szkolnego i braku usprawiedliwienia w tym terminie przyczyny nieobecności;

2) braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców;

3) W przypadku powstania zaległości w opłatach, przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego;

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;

5) uchylony.

7.Dzieci 6 letnie odbywają w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

8.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani dopełnić czynności ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola informuje dyrektorów szkół obwodowych o realizowaniu przez dzieci 6- letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

MAJĄTEK I FINANSE

 • 17
 1. Obsługa finansowo-księgowa jednostki jest prowadzona przez Zarząd Jednostek Oświatowych w Płocku.
 2. Środki finansowe na działalność jednostki pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
 3. Jednostka Miejskie Przedszkole Nr 21 w Płocku prowadzi działalność na podstawie planu

finansowego opracowanego przez dyrektora dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.

 1. Wszelkie wpływy uzyskane przez jednostkę stanowią dochody budżetu Miasta  Płocka.
 2. Wydatki jednostki realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
 3. Jednostka prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 4. Sprawozdania finansowe i budżetowe Miejskiego Przedszkola Nr21 w Płocku sporządza dyrektor jednostki i przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka..
 5. Jednostka prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątkowych będących w jej dyspozycji.
 6. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3.500,00 zł, podejmuje samodzielnie dyrektor jednostki, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych( np. środki unijne, środki z funduszy celowych).
 7. Zatrudnienie w placówce ustala dyrektor biorąc pod uwagę potrzeby oraz środki ujęte w planie finansowym.
 8. Standardy zatrudnienia nauczycieli miejskich przedszkoli zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia wskaźników organizacji oddziałów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji planów finansowych tych jednostek.
 9. Zasady kalkulacji liczby etatów pracowników administracji i obsługi dla miejskich przedszkoli zawarte są w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka w sprawie określenia sposobu ustalenia liczby etatów pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Płock do celów kalkulacji finansowych tych jednostek.
 10. Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem miasta oraz stosowanych zasad rachunkowości  przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 18
 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 19
 1. Niniejszy statut reguluje organizację działania przedszkola.

2.Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego Rady Rodziców, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 1. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty oraz inne akty normatywne.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola – wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
 4. Statut udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.”