O Przedszkolu

Informacje ogólne:

DSC_0031

Placówka znajduje się na osiedlu ,,Dworcowa” w jednopiętrowym, murowanym budynku, usytuowanym z daleka od ruchliwych ulic.

Budynek otoczony jest zielenią i bezpiecznym placem zabaw dla dzieci, którego ważną częścią jest Miasteczko Ruchu Drogowego z zapleczem rowerowym.

Do dyspozycji dzieci jest pięć jasnych, funkcjonalne i estetycznie urządzonych sal oraz przestronna szatnia.

Dzieci mają zapewnioną opiekę od godziny 6.00 do 17.00.

Placówka zapewnia trzy, domowe posiłki, przygotowywane w przedszkolnej kuchni zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół dziesięciu wykształconych i kreatywnych nauczycieli, których doświadczenie i praca skierowane są na potrzeby dziecka. W swojej pracy wspierani są przez zaangażowany personel obsługowy.

Na terenie placówki funkcjonuje dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci. Prowadzone są bezpłatnie zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.

Przedszkole posiada certyfikat  ,,Przedszkole wspierające uzdolnienia”, certyfikat ” Szkoła w ruchu”, 2 certyfikaty z Akademii Zdrowego Przedszkolaka”, certyfikat „Mam apetyt na czytanie”

Praca przedszkola opiera się na programie wychowania przedszkolnego:

„Kocham przedszkole”, WSiP, program wychowania przedszkolnego (wydanie II zmienione, 2017)
Przedszkolny  Program Wychowawczo – Profilaktyczny  MP nr 21
PROGRAMY DODATKOWE /WŁASNE
„Jestem przedszkolakiem”, program adaptacyjny, M. Jończyk, J. Krysiak
„Moja ziemia, mój świat”, program ekologiczny, A. Bornińska
„Ruch, zdrowie, bezpieczeństwo”, profilaktyczny program zdrowotno-komunikacyjny, M. Marciniak, D. Sierpińska
„Mali odkrywcy”, program z zakresu psychopedagogiki twórczości, J. Jabłońska, M.Marciniak
„Mówię, słucham, myślę”, program profilaktyki logopedycznej z elementami działań korekcyjnych, E. Burzyńska
Program wspierający twórczą aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym „Mały artysta”, M. Mironiuk
„Rozśpiewane przedszkolaki”, program własny zajęć rytmicznych, M. Jończyk
Program nauczania języka angielskiego dla przedszkolaków, A. Bornińska
„Przedszkole w ruchu”, program własny gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korekcyjno-kompensacyjnej, D. Sierpińska
„Taneczne ABC”, program własny zajęć tanecznych, J. Wróblewska
 „Książka moim przyjacielem”, program własny edukacji czytelniczej, J. Jabłońska
„Moja mała ojczyzna”, program edukacji patriotycznej, D. Sierpińska
„Kiedy dorosnę, będę….”, program preorientacji zawodowej M. Jończyk
PROGRAMY DODATKOWE, OGÓLNOPOLSKIE
„Kochamy dobrego Boga”, ogólnopolski program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla przedszkoli
„W radości dzieci Bożych”, ogólnopolski program do nauczania religii rzymsko-katolickiej dla sześciolatków
PROGRAMY/PROJEKTY OGÓLNOPOLSKIE
„Czyste powietrze wokół nas”, M. Mironiuk (w ramach Sanepidu)
„Aquafresh”,

Akademia Zdrowego Przedszkola

Od ponad 20 lat jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańców Ludowych dla płockich placówek przedszkolnych.

Wspieramy akcje, między innymi: Cała Polska Czyta Dzieciom, Segreguj Odpady, Woda za makulaturę,  Sprzątanie świata . Jesteśmy  organizatorami akcji charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego, takich jak: Podaruj Dzieciom Gwiazdkę – zbiórka odzieży i zabawek dla podopiecznych świetlicy środowiskowej „Promyk” w Drobinie,   Ciepła buda dla Burka z podwórka – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

Zapewniamy możliwość udziału w zajęciach adaptacyjnych, spotkaniach, zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

Tradycją naszego przedszkola są spotkania wigilijne, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty oraz  pikniki rodzinne.

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 21 w Płocku

NA LATA SZKOLNE 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z d2014, poz. 811).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, poz. 803).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2014, poz. 478).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr. 168, poz.1324 z późn.zm).
 5. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013(Dz. U 2013, poz.532).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2013, poz.393).
 7. Statut Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2013.

Krótka charakterystyka Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku.

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku jest przedszkolem 5 – oddziałowym. Czynne jest pięć dni w tygodniu od 6.00 do 17.00. Zatrudnionych jest łącznie10 nauczycielek,14 pracowników z obsługi i administracji. W niepełnym wymiarze godzin pracuje również katechetka, nauczycielki rytmiki, języka angielskiego, tańca towarzyskiego. Poza zajęciami wynikającymi z podstawowej funkcji przedszkola na terenie placówki realizowane są : terapia pedagogiczna i logopedyczna, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, tańca, języka angielskiego i rytmiki finansowane przez organ prowadzący. Nauczycielki posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami, stale podnoszą kwalifikacje zawodowe.

W budynku mieście się 5 sal zabaw, pomieszczenia administracyjne oraz dodatkowe: biblioteka, gabinet terapii. Aktualnie zakończono remont termoregulacji elewacji, wymianę okien, podłogi w holu głównym placówki. Wokół budynku znajduje się bogaty w zieleń ogród wyposażony w drewniane urządzenia do zabaw i zajęć ruchowych oraz Miasteczko Ruchu Drogowego. Miasteczko stanowi naszą chlubę, zawiera wszystkie rozwiązania komunikacyjne i oznakowania drogowe. Nauczycielki stale piszą i poszukują programów i projektów uzupełniających ofertę pakietu programów zatwierdzonych do realizacji w latach bieżących.  Dodatkowo działają koła: Klub Bezpiecznego Przedszkolaka, Przedszkolny Klub Europejski „Euro-skrzaty”. LOP, koło plastyczne, „Skrzaty” – przedszkolne koło turystyczne. Dzieci mają możliwość uczestnictwa z spotkaniach z Płocką Orkiestrą Symfoniczną  i „Lwem Honorkiem” (z pracownikami Straży Miejskiej), w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” , a z rodzicami w charytatywnych i ekologicznych przedsięwzięciach.

Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno –Pedogiczną nr 1 oraz I Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „ą,ę” dzieci objęte są rozszerzona diagnozą  i opieką specjalistyczną a rodzice mają okazję pogłębić wiedzę i umiejętności na zebraniach i warsztatach.

Przedszkole przykłada bardzo dużą wagę do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice są partnerami w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu  i organizacji pracy a przede wszystkim imprez i spotkań rodzinnych. Kalendarz imprez przedszkolnych obfituje w atrakcyjne wydarzenia artystyczne, ludowe, muzealne, turystyczne, twórcze a nauczycielki z dziećmi biorą czynny udział w przeglądach, konkursach, spartakiadach na szczeblu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym i organizują własne.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców  wspierająca , zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, działalność statutową oraz  kadrę we wzbogacaniu oferty działań pozwalającej na indywidualny, twórczy rozwój każdego dziecka i osiągnięcie gotowości szkolnej przez absolwentów zgodnie ze wskaźnikami podstawy programowej.

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy , sukcesu i szczęścia. Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:

– dzieci

– rodziców

– nauczycieli, pracowników niepedagogicznych

– środowisko i społeczność lokalną.

Najważniejsze są jednak dzieci, to im podporządkowane są cele i priorytety naszej działalności.

 CELE: POPRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ NASZE PRZEDSZKOLE MA NA CELU:

 • kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji zgodne z podstawa programową,
 • wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 • rozwijać umiejętności społeczne warunkujące poprawne relacje z innymi dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 • wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
 • poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wyrabiać postawy „zdrowego stylu życia”,
 • kształtować umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • rozwijać sprawność fizyczną,
 • wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, poprzez różne formy ekspresji,
 • kształtować poczucie przynależności społecznej, narodowej i europejskiej.

PRIORYTETY:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspieranie uzdolnień poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich,
 • wychowanie, we ścisłej współpracy z rodzicami, i kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru takich jak: samodzielność, aktywność, zaradność, kreatywność, wiara we własne możliwości, empatia, dobroć, otwartość, wrażliwość,
 • rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami w każdej sferze życia,
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w środowisku przedszkolnym i rodzinnym warunkującego rozwój potencjału wielorakiego u każdego dziecka,
 • angażowanie rodziców do realizacji i współtworzenia zadań przedszkola, upowszechnianie wartości wychowania przedszkolnego,
 • wprowadzanie dziecka w świat tradycji wartości moralno- społecznych, przyrodniczych we współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy, wyposażenia, kompetencji kadry przedszkola i jej współpracy; dbanie o ich ciągły rozwój.

WIZJA  PLACÓWKI :

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie, nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • Przedszkole gwarantuje atrakcyjny i twórczy sposób osiągania sukcesów rozwojowych,
 • Przedszkole planuje i organizuje pracę w oparciu o podstawę programową i wybrane programy wychowania przedszkolnego,
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości,
 • Przedszkole monitoruje indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspierające, zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych,
 • Umożliwiane jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,  przygotowując je do podjęcia nauki w szkole,
 • Wykorzystywana jest  naturalna potrzeba ruchu tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem,
 • Rozbudzana i rozwijana jest wśród naszych przedszkolaków świadomość przyrodnicza, dbałość o  funkcjonowanie  w zgodzie z etyką ekologiczną,
 • Tworzone są warunki sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie  umiejętności poszanowania  zdrowia i bezpieczeństwa własnego  i innych,
 • Dzieci uczone są wrażliwości na potrzeby innych,
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi,
 • Kształci się tożsamość narodową, zbliża kultury europejskie.

MISJA PLACÓWKI: ZAWARTE W NASZEJ KONCEPCJI TREŚCI STANOWIĄ SPÓJNY SYSTEM REFLEKSYJNIE WYBRANYCH ALE FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W OKREŚLONE ZASADY WRAZ Z USTALONYMI PRZEZ NAS NORMAMI POSTĘPOWANIA DLA DZIECKA I DOROSŁEGO.

NASZYM  MARZENIEM  JEST, ABY  DZIECI   BEZ  WIDOCZNEGO  WYSIŁKU, BEZ DUŻEGO  STRESU,  Z RADOŚCIĄ ORAZ  W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA W KAŻDYM ŚRODOWISKU ŻYCIA     OSIĄGNĘŁY  GRANICE,  KTÓRE  BĘDĄ  NAS   CIESZYŁY  I  ZDUMIEWAŁY. BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO TEGO, ABY  BYŁY  NIEZWYKLE  SAMODZIELNE I POMYSŁOWE,  MIAŁY WIEDZĘ CZYNNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ CIAGŁY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I TALENTÓW ORAZ KOCHAŁY I DBAŁY O ŚWIAT PRZYRODNICZO- SPOŁECZNY, ZDROWIE, TRADYCJE, WSPÓŁTWORZYŁY, NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI, PRZYJAZNE OTOCZENIE A PONADTO POSIADAŁY  NIEPOHAMOWANY  GŁÓD  WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ.

 OBSZARY DZIAŁANIA – PŁASZCZYZNY ODNIESIENIA KONCEPCJI:

 DZIECI

 DZIECI: Absolwent  Przedszkola to dziecko, które:

 • Jest ciekawe świata, samodzielne, zaradne, odpowiedzialne , obowiązkowe, kulturalne, tolerancyjne, wrażliwe, twórcze i kreatywne, optymistyczne,
 • Kieruje się zasadami bezpieczeństwa w zabawie, nauce, sytuacjach codziennych,
 • Jest zdolne do współpracy w grupie, społeczności przedszkolnej, rodzinnej i lokalnej, świadome swojej tożsamości regionalnej i narodowej, tworzy europejską,
 • Jest przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • Rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty, wyrównuje braki,
 • Posiada elementarne podstawy wiedzy i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
 • Jest wrażliwe na piękno otaczającego świata społeczno –kulturowo- przyrodniczego, umie o nie dbać,
 • Posiada nawyki żywieniowe i prozdrowotne na poziomie podstawowym.

DZIECI:  Rozwój sfery moralno – społecznej oparty jest  w placówce na „Prawach i obowiązkach przedszkolaka w Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku”

 • Zabiegamy o stosowanie się do:
 1. Bawimy się zgodnie, nawet jeśli tylko obok siebie.
 2. Pomagamy sobie nawzajem.
 3. Jesteśmy uprzejmi.
 4. Słuchamy poleceń, respektujemy umowy.
 5. Dbamy o książki i zabawki, porządek na sali i w łazience.
 6. Szanujemy pracę kolegów i innych osób.
 7. Okazujemy, ale kulturalnie, swoje emocje i uczucia.
 8. Wyrażamy własne potrzeby, realizujemy je nie raniąc innych.
 • Zabraniamy:
 1. Wyrządzania krzywdy innym psychicznej i fizycznej (wyładowywania swoich emocji, agresji).
 2. Przeszkadzania innym w uczestnictwie w zajęciu i zabawie.
 3. Narzucania swojej woli rówieśnikom (agresji, arogancji).
 4. Niszczenia własności prywatnej, wspólnej i wytworów pracy innych.
 5. Krzyczenia i hałasowania.
 • Formy nagradzania:
 1. Pochwała indywidualna.
 2. Pochwała wobec grupy.
 3. Pochwała wobec rodziców indywidualnie i na zebraniu.
 4. Dostęp do atrakcyjnej zabawki, aktywności, działalności wewnątrz grupy i na zewnątrz.
 5. Nagroda rzeczowa: znaczek, zabawka, dyplom uznania.
 • Formy oddziaływań wychowawczych:
 1. Upomnienie słowne indywidualne.
 2. Upomnienie słowne wobec grupy.
 3. Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 4. Odsunięcie od zabawy.
 5. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji i zakończenie niewłaściwych zachowań.
 6. Rozmowa z dyrektorem placówki.

DZIECI: Sposoby monitorowania rozwoju i osiągnięć w przedszkolu to:

 • Śledzenie losów absolwentów (spotkania z rodzicami, nauczycielami, wychowankami, ankiety),
 • Refleksyjny wybór i opracowywanie narzędzi badających rozwój (obserwacje), diagnozy (gotowość szkolna), programów wspierających i terapii,
 • Monitorowanie programów pracy, dokumentowanie, ewaluacja, podsumowywanie,
 • Współpraca nauczycieli i terapeutów,
 • Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego i materiałów doradców, szkolenia kadry,
 • Gromadzenie prac, wystawy wytworów dzieci,
 • Współpraca z rodzicami i poradniami,
 • Przekazanie rodzicom „Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka”,
 • Udział dzieci w konkursach i przeglądach celem prezentacji zainteresowań, zdolności, współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym i  szerszym w w/w temacie.

RODZICE

RODZICE: Sposoby współpracy z rodziną dziecka to:

 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz dziecka, grupy i przedszkola,
 • Rozwijanie płaszczyzn współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych kierunków i form motywujących rodzinę do współdziałania ukierunkowanego na rozwój dzieci i placówki,
 • Ustawiczne podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców i opiekunów (np. prelekcje, warsztaty, spotkania ze specjalistami, gazetki),
 • Informowanie o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych, kłopotów społecznych, rodzinnych i rozwojowych,
 • Podtrzymywanie i tworzenie opartych na tradycji i nowych badaniach form spotkań oraz uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego,
 • Popularyzacja wartości wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka poprzez wszystkie formy kontaktów oparte na doświadczeniu i przepisach prawa,
 • Stała aktualizacja strony internetowej przedszkola jako źródła informacji, propozycji i promocji.

RODZICE: Sposoby przekazywania rodzicom osiągnięć dzieci to:

 • Indywidualne, okazjonalne rozmowy z rodzicami,
 • Spotkania i rozmowy zgodne z harmonogramem opracowanym przez rodziców i nauczycielki,
 • Zebrania i warsztaty z rodzicami, zgodne z planem i wynikające z potrzeb bieżących,
 • Zajęcia otwarte dla rodziców zgodne z ustalonym wspólnie harmonogramem,
 • Możliwość całorocznego wglądu w teczki i karty pracy dziecka,
 • Codzienny wgląd rodziców w pracę, zabawę, osiągnięcia dziecka (wystawki prac, zdjęcia i obrazy ilustrujące udział w przedsięwzięciach w przedszkolu i na stronie internetowej),
 • Obserwacja udziału dzieci w uroczystościach przedszkolnych i przedsięwzięciach (przeglądy, konkursy, akcje, wycieczki),
 • Analiza wyników obserwacji i diagnoz dziecka w formie wybranej przez rodzica,
 • Cykliczne przygotowywanie i upowszechnianie gazetki: „ Z życia przedszkola”
 • Przekazanie rodzicom w ustawowym terminie dokumentu: „Informacja o stanie gotowości szkolnej dziecka”.

NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

NAUCZYCIELE: Kadra pedagogiczna rozwija swoje kompetencje poprzez:

 • Szkoleniowe rady pedagogiczne,
 • Udział w warsztatach, kursach, konferencjach zewnętrznych zgodnych z potrzebami dzieci, placówki, samorozwoju nauczycieli,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Współdziałanie w Zespołach Zadaniowych, podczas realizacji przedsięwzięć, projektów lokalnych i ogólnopolskich, pracy w grupie, wymiany koleżeńskiej,
 • Współpracę ze specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • Śledzenie stron internetowych, publikacji literatury metodycznej, merytorycznej celem poszukiwania nowych i skutecznych form i metod pracy,
 • Zapoznawanie się z aktualnościami prawa oświatowego,
 • Ścisłą, ciągle rozwijaną i modyfikowaną, współpracę  z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, nauczania, wychowania i opieki,
 • Ewaluację własnej pracy (samoocena) i ocenę pracy (obserwacje, lustracje, ocena pracy) przez dyrektora.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI: Wspiera inicjatywy i pracę kadry pedagogicznej oraz działa na rzecz dziecka, rodziny i placówki w formie:

 • Oszczędnego, ekonomicznego, nowoczesnego gospodarowania mieniem,
 • Ustawicznej dbałości o bazę lokalową, dydaktyczną, porządkową,
 • Współpracuje w działaniach w grupach, przedsięwzięciach przedszkolnych zgodnie z ich celami i z życzliwym stosunkiem do dziecka,
 • Współdziała w zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu,
 • Uczestniczy czynnie w tworzeniu pozytywnego wizerunku placówki i popularyzacji wartości edukacji w czasie kontaktów z rodzinami, gośćmi placówki.

ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i społecznością Miasta Płocka polega na wzajemnym korzystaniu i budowaniu zasobów poprzez:

 • Organizowanie i udział w akcjach całorocznych, okazjonalnych i wynikających z planów placówek oraz skorelowanych działań instytucji na rzecz edukacji, środowiska przyrodniczego, narodowego i społecznego,
 • Kontynuowanie współpracy stałych z placówkami i instytucjami wzbogacających ofertę edukacyjną i pogłębiających realizację programów przedszkola i partnerów,
 • Poszerzanie współpracy, poszukiwanie nowych form wymiany doświadczeń i współdziałania na rzecz wzajemnego rozwoju oraz korelacji potrzeb,
 • Aktywizację form prezentacji i promocji placówki na stronie internetowej i w mediach,
 • Wyszukiwanie akcji, inicjatyw z funduszy grantowych wzbogacających ofertę programową, możliwości wdrażania podstawy programowej i przygotowania dziecka do dalszej edukacji oraz  plany pracy przedszkola na kolejne lata,
 • Udział dzieci i nauczycieli oraz rodziców w konkursach, przeglądach i programach organizowanych przez środowisko prezentujących talenty i osiągnięcia dzieci oraz przedszkola,
 • Zapraszanie środowiska na konkursy, uroczystości i akcje na terenie placówki,
 • Współdziałanie z instytucjami pomagającymi dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz wychowankom zdolnym,
 • Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzicom w trudnej sytuacji finansowej.

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

 1. Wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego i wniosków Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 21w kolejnych latach.
 2. Dostosowywanie kierunków rozwoju i działań przedszkola do priorytetów MEN i Kuratorium Oświaty oraz zmieniających się wymogów prawa oświatowego.
 3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji w tym poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 5. Wzmacnianie współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz aktywizacja współdziałania rodziców w życiu przedszkola.
 6. Wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu wsparcia wychowawczego, materialnego i edukacyjnego w placówce, w dostępie do instytucji i specjalistów.
 7. Ustawiczne promowanie wartości: uniwersalnych, zdrowego stylu życia, postaw proekologicznych, patriotycznych.
 8. Popularyzacja wartości edukacji i wiedzy w społeczności rodzinnej i lokalnej.
 9. Promowanie działalności placówki w mediach i na stronie internetowej.
 10. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, twórczych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych oraz osobowych.
 11. Diagnozowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych placówki, remonty doraźne, permanentne rozbudowywanie bazy materialnej.
 12. Monitorowanie dokumentacji placówki pod katem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa oświatowego; również w kwestii jej przechowywania.
 13. Wykorzystywanie zdobytych na studiach i szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej, dzielenie się wiedzą w ramach WDN, propagowanie zajęć koleżeńskich i pracy w zespołach zadaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na gotowość szkolną, wychowawczych i profilaktycznych.
 14. Podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie estetyki oraz funkcjonalności pomieszczeń: zdobywanie funduszy, monitorowanie dbałości personelu i wychowanków, rozwijanie współpracy z rodzicami w tym zakresie.
 15. Poszerzanie, utrwalanie i aktualizacja wiedzy pracowników, dzieci i opiekunów w zakresie BHP, i p.poż.
 16. Zabezpieczanie placówki i terenu ogrodu oraz Miasteczka Ruchu Drogowego przed dewastacją.

EWALUACJA

Program rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 21 na lata 2014-2017 to nasza Koncepcja – droga, którą będziemy kroczyć, żeby urzeczywistnić naszą wizję i misję.  Mamy nadzieję, że dzieci bogatemu doświadczeniu, wiedzy i dokształcaniu kadry, wzajemnej i życzliwej współpracy w placówce, z rodzicami oraz środowiskiem sprawimy, iż nasi absolwenci będą szczęśliwi, zdrowi, otwarci na zdobywanie kompetencji wielorakich oraz odniosą życiowy sukces. W myśl maksymy- wszystko, czego się nauczyłem(łam) zaczyna się w przedszkolu – pragniemy, żeby ten początek był jak najlepszy.

Koncepcja jest  dokumentem wskazującym kierunki i formy działania, natomiast w jaki sposób będą one realizowane stanowią regulaminy, procedury oraz przepisy  i harmonogramy działań. Jest to też propozycja otwarta na zmiany  ku nowoczesności, refleksyjności w działaniu i zgodności z prawem, podlega modyfikacji.

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco, a wnioski, potrzeba modyfikacji ustalane na radach pedagogicznych oraz w wyniku badań  i wniosków organów przedszkola.

Postanowienia końcowe:

 1. Koncepcja Rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku jest otwarta i może podlegać modyfikacji.
 2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie i stanowi integralną część ze wszystkimi dokumentami placówki.
 3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna i opiniuje Rada Rodziców.
 4. Zmiany w Koncepcji mogą być dokonywane na wniosek wszystkich organów przedszkola.
 5. Koncepcja jest dokumentem obowiązującym od dnia zatwierdzenia.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku

GRUPY MŁODSZE

06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji pomysłów  dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne,  teatralne samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

08.00-08.15 –  zabawa ruchowa lub muzyczno-ruchowa/zabawa integracyjna/ ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju

8.15-8.30 –      przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe/wsparcie rozwoju

8.30-9.00 –      śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9.00-09.15 –   zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

09.15-11.30 – pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

11.30-12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-samoobsługowe/ wsparcie rozwoju

12.00-12.30 – obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12.30-13.00 – zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia

13.00-14.00 – leżakowanie

14.00-14.30 – zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe /przygotowanie  do podwieczorku

14.30-15.00 – podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

15.00-17.00 – rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/aktywność służąca realizacji pomysłów dziecka/zabawy samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

GRUPY STARSZE

06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji  pomysłów dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, teatralne samorzutne,  z niewielkim udziałem  nauczyciela/rozmowy indywidualne lub  grupowe

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

08.00-08.15 –   zestaw ćwiczeń porannych /ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie  rozwoju

8.15-8.30 –        przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe/wsparcie rozwoju

8.30-9.00 –       śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9.00-10.00 –     zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

10.00-11.30 –   pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i  organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

11.30-12.00 –   przygotowanie do obiadu /czynności higieniczno-samoobsługowe/  wsparcie  rozwoju

12.00-12.30 –   obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12.30-14.00 –   zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia/  realizacja  oferty dodatkowej przedszkola/ wsparcie rozwoju

14.00-14.30 –   zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe/  przygotowanie do podwieczorku

14.30-15.00 –   podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

15.00-17.00 –   rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia  ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/ aktywność służąca realizacji pomysłów    dziecka / zabawy z niewielkim udziałem  nauczyciela / rozmowy indywidualne lub grupowe

PRAWA I OBOWIĄZKI  PRZEDSZKOLAKA  W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 21 W PŁOCKU

W naszym przedszkolu zdajemy sobie sprawę z tego, że dziecko na drodze do stania się dorosłym człowiekiem oprócz wspomagania rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności, rozwijania talentów i zainteresowań powinno otrzymać stabilny „kręgosłup” moralno – społeczny. Starannie dobieramy Program Wychowania Przedszkolnego, monitorujemy Koncepcję Rozwoju Przedszkola, realizujemy programy własne: Program Wychowawczy „Jestem, czuję, świadomie działam wraz z programem  profilaktyki: „Moja wewnętrzna moc”, rozwijamy świadomość prozdrowotną, proekologiczną, dbamy o przestrzeganie tradycji i bezpieczeństwo  dziecka.  Kształtujemy,  naszym zdaniem, postawę świadomego – refleksyjnego człowieka. Z wielu propozycji wspomagających programów międzynarodowych i ogólnopolskich, konkursów i przeglądów wybieramy również te, które wspierają nasze statutowe działania w zakresie sfery społeczno – moralnej przedszkolaka.

Dzieci w naszym przedszkolu otrzymują propozycje i stanowią razem z nauczycielem precyzyjnie określone normy i zasady postepowania. Corocznie każda grupa określa „Kodeks zachowań przedszkolaka”. Staramy się respektować prawa dziecka oraz motywować i wspierać w przestrzeganiu norm i obowiązków, uczymy wiary w siebie, rozwijamy samoświadomość, uczymy konsekwencji.

Wychowanek  ma prawo do:

 1. Szacunku i indywidualnego rozwoju.
 2. Swobody myśli i wyznania, prywatności i niezależności.
 3. Prosić o to czego chce, a nie żądać tego.
 4. Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 5. Uczestniczyć we wszystkich aktywnościach proponowanych przez przedszkole, aranżować je.
 6. Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, odpoczynek i zdrowie.
 7. Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych.
 8. Wyboru zabawy i towarzyszy zabaw.
 9. Uczestnictwa najbliższych w jego przedszkolnym życiu.

Nasz wychowanek ma obowiązek: 

 1. Postępować zgodnie z przyjętymi normami.
 2. Stosować formy grzecznościowe w stosunku do dorosłych i rówieśników.
 3. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Respektować polecenia nauczyciela.
 5. Utrzymywać estetykę siebie, ład swojego otoczenia.
 6. Wywiązywać  się z przyjętych obowiązków.
 7. Nieść pomoc, zgłaszać niebezpieczeństwo.
 8. Szanować godność i wolność drugiego człowieka.

Zabiegamy o stosowanie się do: 

 1. Bawimy się zgodnie, nawet jeśli tylko obok siebie.
 2. Pomagamy sobie nawzajem.
 3. Jesteśmy uprzejmi.
 4. Słuchamy poleceń, respektujemy umowy.
 5. Dbamy o książki i zabawki, porządek na sali i w łazience.
 6. Szanujemy pracę kolegów i innych osób.
 7. Okazujemy, ale  kulturalnie, swoje emocje i uczucia.
 8. Wyrażamy własne potrzeby, realizujemy je nie raniąc innych.

Zabraniamy: 

 1. Wyrządzania krzywdy innym psychicznej i fizycznej (wyładowywania swoich emocji, agresji).
 2. Przeszkadzania innym w uczestnictwie w zajęciu i zabawie.
 3. Narzucania swojej woli rówieśnikom (agresji, arogancji).
 4. Niszczenia własności prywatnej, wspólnej i wytworów pracy innych.
 5. Krzyczenia i hałasowania.

Formy nagradzania: 

 1. Pochwała indywidualna.
 2. Pochwała wobec grupy.
 3. Pochwała wobec rodziców indywidualnie i na zebraniu.
 4. Dostęp do atrakcyjnej zabawki, aktywności, działalności wewnątrz grupy i na zewnątrz.
 5. Nagroda rzeczowa: znaczek, zabawka, dyplom uznania.

Formy oddziaływań wychowawczych 

 1. Upomnienie słowne indywidualne.
 2. Upomnienie słowne wobec grupy.
 3. Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 4. Odsunięcie od zabawy.
 5. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji i zakończenie niewłaściwych zachowań.
 6. Rozmowa z dyrektorem placówki.