O Przedszkolu

Informacje ogólne:

DSC_0031

– Placówka znajduje się na osiedlu ,,Dworcowa” w jednopiętrowym, murowanym budynku, usytuowanym z daleka od ruchliwych ulic.

– Budynek otoczony jest zielenią i bezpiecznym placem zabaw dla dzieci, którego ważną częścią jest Miasteczko Ruchu Drogowego z zapleczem rowerowym.

– Do dyspozycji dzieci jest pięć jasnych, funkcjonalne i estetycznie urządzonych sal oraz przestronna szatnia.

– Dzieci mają zapewnioną opiekę od godziny 6.00 do 17.00.

– Placówka zapewnia trzy, domowe posiłki, przygotowywane w przedszkolnej kuchni zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

– Kadrę pedagogiczną tworzy zespół dziesięciu wykształconych i kreatywnych nauczycieli, których doświadczenie i praca skierowane są na potrzeby dziecka. W swojej pracy wspierani są przez zaangażowany personel obsługowy.

–  Na terenie placówki funkcjonuje dobrze zorganizowana pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci. Prowadzone są bezpłatnie zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii pedagogicznej, logopedycznej oraz gimnastyki korekcyjnej.

– Przedszkole posiada certyfikat  ,,Przedszkole wspierające uzdolnienia”, certyfikat ” Szkoła w ruchu”, 2 certyfikaty z Akademii Zdrowego Przedszkolaka”: edycja „Zboża zjadamy- energię z nich mamy”; edycja „Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe  żywienie i higienę dbamy”, certyfikat „Mam apetyt na czytanie”

– Praca przedszkola opiera się na programie wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” wyd. WSiP oraz programach własnych nauczycieli: „Jestem, czuję, świadomie działam” – program wychowawczy, „Moja wewnętrzna moc, rozumiem siebie, rozumie innych” – program profilaktyki, ,,Ruch, zdrowie, bezpieczeństwo” – program zdrowotno – komunikacyjny,  ,,Moja ziemia – mój świat” – program ekologiczny,  „Jestem przedszkolakiem” program adaptacyjny, „Matematyka smyka” program wspierający zdolności matematyczne, „Mówię, słucham, myślę” program profilaktyki logopedycznej z elementami działań korekcyjnych, program wspierający twórczą aktywność plastyczną dzieci w wieku przedszkolnym „Mały artysta”, program edukacji patriotycznej „Moja mała ojczyzna – Płock”.

– Zdolności, zainteresowania dzieci rozwijamy dodatkowo w oparciu o program: „Mali odkrywcy” – z zakresu psychodydaktyki twórczości dziecięcej oraz „Czarowanie z fizyką” – z zakresu zjawisk przyrody nieożywionej.

– W dbałości o kształtowanie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych dzieci, realizujemy międzynarodowy program „Przyjaciele Zippiego” Fundacji Partnership for Chidren. Głównym założeniem jest optymalne przygotowanie dzieci 5-6 – letnich do pójścia do szkoły i radzenia sobie w nowych okolicznościach.

– Jesteśmy organizatorami Festiwalu Tańców Ludowych dla płockich placówek przedszkolnych.

– Wspieramy akcje, między innymi: Cała Polska Czyta Dzieciom, Segreguj Odpady, Góra Grosza. Jesteśmy  organizatorami akcji charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego, takich jak: Podaruj Dzieciom Gwiazdkę – zbiórka odzieży i zabawek dla podopiecznych świetlicy środowiskowej „Promyk” w Drobinie, Szlachetna Paczka – zbiórka produktów żywnościowych,  Ciepła buda dla Burka z podwórka – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.

– Zapewniamy możliwość udziału w zajęciach adaptacyjnych, spotkaniach, zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców.

– Tradycją naszego przedszkola są spotkania wigilijne, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty oraz  pikniki rodzinne.

 

KONCEPCJA PRACY

Przedszkola nr 21 w Płocku

NA LATA SZKOLNE 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

Koncepcja pracy przedszkola opracowana została na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z d2014, poz. 811).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014, poz. 803).
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. 2014, poz. 478).
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr. 168, poz.1324 z późn.zm).
 5. Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013(Dz. U 2013, poz.532).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2013, poz.393).
 7. Statut Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 sierpnia 2013.

Krótka charakterystyka Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku.

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku jest przedszkolem 5 – oddziałowym. Czynne jest pięć dni w tygodniu od 6.00 do 17.00. Zatrudnionych jest łącznie10 nauczycielek,14 pracowników z obsługi i administracji. W niepełnym wymiarze godzin pracuje również katechetka, nauczycielki rytmiki, języka angielskiego, tańca towarzyskiego. Poza zajęciami wynikającymi z podstawowej funkcji przedszkola na terenie placówki realizowane są : terapia pedagogiczna i logopedyczna, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, tańca, języka angielskiego i rytmiki finansowane przez organ prowadzący. Nauczycielki posiadają wykształcenie zgodne z wymaganiami, stale podnoszą kwalifikacje zawodowe.

W budynku mieście się 5 sal zabaw, pomieszczenia administracyjne oraz dodatkowe: biblioteka, gabinet terapii. Aktualnie zakończono remont termoregulacji elewacji, wymianę okien, podłogi w holu głównym placówki. Wokół budynku znajduje się bogaty w zieleń ogród wyposażony w drewniane urządzenia do zabaw i zajęć ruchowych oraz Miasteczko Ruchu Drogowego. Miasteczko stanowi naszą chlubę, zawiera wszystkie rozwiązania komunikacyjne i oznakowania drogowe. Nauczycielki stale piszą i poszukują programów i projektów uzupełniających ofertę pakietu programów zatwierdzonych do realizacji w latach bieżących.  Dodatkowo działają koła: Klub Bezpiecznego Przedszkolaka, Przedszkolny Klub Europejski „Euro-skrzaty”. LOP, koło plastyczne, „Skrzaty” – przedszkolne koło turystyczne. Dzieci mają możliwość uczestnictwa z spotkaniach z Płocką Orkiestrą Symfoniczną  i „Lwem Honorkiem” (z pracownikami Straży Miejskiej), w akcji „ Cała Polska czyta dzieciom” , a z rodzicami w charytatywnych i ekologicznych przedsięwzięciach.

Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno –Pedogiczną nr 1 oraz I Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „ą,ę” dzieci objęte są rozszerzona diagnozą  i opieką specjalistyczną a rodzice mają okazję pogłębić wiedzę i umiejętności na zebraniach i warsztatach.

Przedszkole przykłada bardzo dużą wagę do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice są partnerami w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu  i organizacji pracy a przede wszystkim imprez i spotkań rodzinnych. Kalendarz imprez przedszkolnych obfituje w atrakcyjne wydarzenia artystyczne, ludowe, muzealne, turystyczne, twórcze a nauczycielki z dziećmi biorą czynny udział w przeglądach, konkursach, spartakiadach na szczeblu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym i organizują własne.

W przedszkolu prężnie działa Rada Rodziców  wspierająca , zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, działalność statutową oraz  kadrę we wzbogacaniu oferty działań pozwalającej na indywidualny, twórczy rozwój każdego dziecka i osiągnięcie gotowości szkolnej przez absolwentów zgodnie ze wskaźnikami podstawy programowej.

Miejskie Przedszkole nr 21 w Płocku jest miejscem radosnej i mądrej zabawy. Tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy , sukcesu i szczęścia. Koncepcja naszej pracy uwzględnia cztery płaszczyzny odniesienia:

– dzieci

– rodziców

– nauczycieli, pracowników niepedagogicznych

– środowisko i społeczność lokalną.

Najważniejsze są jednak dzieci, to im podporządkowane są cele i priorytety naszej działalności.

 CELE: POPRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ NASZE PRZEDSZKOLE MA NA CELU:

 • kształtować czynności intelektualne niezbędne w codziennym życiu i w dalszej edukacji zgodne z podstawa programową,
 • wychowywać dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 • rozwijać umiejętności społeczne warunkujące poprawne relacje z innymi dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 • wspomagać dzieci w rozwijaniu uzdolnień,
 • poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym,
 • wyrabiać postawy „zdrowego stylu życia”,
 • kształtować umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i innych,
 • rozwijać sprawność fizyczną,
 • wprowadzać dzieci w świat sztuki i rozwijać umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, poprzez różne formy ekspresji,
 • kształtować poczucie przynależności społecznej, narodowej i europejskiej.

PRIORYTETY:

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspieranie uzdolnień poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich,
 • wychowanie, we ścisłej współpracy z rodzicami, i kształtowanie u dzieci optymistycznych cech charakteru takich jak: samodzielność, aktywność, zaradność, kreatywność, wiara we własne możliwości, empatia, dobroć, otwartość, wrażliwość,
 • rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów i radzenia sobie z porażkami w każdej sferze życia,
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego w środowisku przedszkolnym i rodzinnym warunkującego rozwój potencjału wielorakiego u każdego dziecka,
 • angażowanie rodziców do realizacji i współtworzenia zadań przedszkola, upowszechnianie wartości wychowania przedszkolnego,
 • wprowadzanie dziecka w świat tradycji wartości moralno- społecznych, przyrodniczych we współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy, wyposażenia, kompetencji kadry przedszkola i jej współpracy; dbanie o ich ciągły rozwój.

WIZJA  PLACÓWKI :

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie, nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • Przedszkole gwarantuje atrakcyjny i twórczy sposób osiągania sukcesów rozwojowych,
 • Przedszkole planuje i organizuje pracę w oparciu o podstawę programową i wybrane programy wychowania przedszkolnego,
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości,
 • Przedszkole monitoruje indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspierające, zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych,
 • Umożliwiane jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom,  przygotowując je do podjęcia nauki w szkole,
 • Wykorzystywana jest  naturalna potrzeba ruchu tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem, w harmonii z otaczającym światem,
 • Rozbudzana i rozwijana jest wśród naszych przedszkolaków świadomość przyrodnicza, dbałość o  funkcjonowanie  w zgodzie z etyką ekologiczną,
 • Tworzone są warunki sprzyjające kształtowaniu zachowań prozdrowotnych oraz nabywanie  umiejętności poszanowania  zdrowia i bezpieczeństwa własnego  i innych,
 • Dzieci uczone są wrażliwości na potrzeby innych,
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola,
 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi,
 • Kształci się tożsamość narodową, zbliża kultury europejskie.

MISJA PLACÓWKI: ZAWARTE W NASZEJ KONCEPCJI TREŚCI STANOWIĄ SPÓJNY SYSTEM REFLEKSYJNIE WYBRANYCH ALE FUNDAMENTALNYCH WARTOŚCI, KTÓRE ZOSTAŁY UJĘTE W OKREŚLONE ZASADY WRAZ Z USTALONYMI PRZEZ NAS NORMAMI POSTĘPOWANIA DLA DZIECKA I DOROSŁEGO.

NASZYM  MARZENIEM  JEST, ABY  DZIECI   BEZ  WIDOCZNEGO  WYSIŁKU, BEZ DUŻEGO  STRESU,  Z RADOŚCIĄ ORAZ  W POCZUCIU BEZPIECZEŃSTWA W KAŻDYM ŚRODOWISKU ŻYCIA     OSIĄGNĘŁY  GRANICE,  KTÓRE  BĘDĄ  NAS   CIESZYŁY  I  ZDUMIEWAŁY. BĘDZIEMY DĄŻYĆ DO TEGO, ABY  BYŁY  NIEZWYKLE  SAMODZIELNE I POMYSŁOWE,  MIAŁY WIEDZĘ CZYNNĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ CIAGŁY ROZWÓJ OSOBOWOŚCI I TALENTÓW ORAZ KOCHAŁY I DBAŁY O ŚWIAT PRZYRODNICZO- SPOŁECZNY, ZDROWIE, TRADYCJE, WSPÓŁTWORZYŁY, NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI, PRZYJAZNE OTOCZENIE A PONADTO POSIADAŁY  NIEPOHAMOWANY  GŁÓD  WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ.

 OBSZARY DZIAŁANIA – PŁASZCZYZNY ODNIESIENIA KONCEPCJI:

 DZIECI

 DZIECI: Absolwent  Przedszkola to dziecko, które:

 • Jest ciekawe świata, samodzielne, zaradne, odpowiedzialne , obowiązkowe, kulturalne, tolerancyjne, wrażliwe, twórcze i kreatywne, optymistyczne,
 • Kieruje się zasadami bezpieczeństwa w zabawie, nauce, sytuacjach codziennych,
 • Jest zdolne do współpracy w grupie, społeczności przedszkolnej, rodzinnej i lokalnej, świadome swojej tożsamości regionalnej i narodowej, tworzy europejską,
 • Jest przygotowane do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
 • Rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty, wyrównuje braki,
 • Posiada elementarne podstawy wiedzy i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
 • Jest wrażliwe na piękno otaczającego świata społeczno –kulturowo- przyrodniczego, umie o nie dbać,
 • Posiada nawyki żywieniowe i prozdrowotne na poziomie podstawowym.

DZIECI:  Rozwój sfery moralno – społecznej oparty jest  w placówce na „Prawach i obowiązkach przedszkolaka w Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku”

 • Zabiegamy o stosowanie się do:
 1. Bawimy się zgodnie, nawet jeśli tylko obok siebie.
 2. Pomagamy sobie nawzajem.
 3. Jesteśmy uprzejmi.
 4. Słuchamy poleceń, respektujemy umowy.
 5. Dbamy o książki i zabawki, porządek na sali i w łazience.
 6. Szanujemy pracę kolegów i innych osób.
 7. Okazujemy, ale kulturalnie, swoje emocje i uczucia.
 8. Wyrażamy własne potrzeby, realizujemy je nie raniąc innych.
 • Zabraniamy:
 1. Wyrządzania krzywdy innym psychicznej i fizycznej (wyładowywania swoich emocji, agresji).
 2. Przeszkadzania innym w uczestnictwie w zajęciu i zabawie.
 3. Narzucania swojej woli rówieśnikom (agresji, arogancji).
 4. Niszczenia własności prywatnej, wspólnej i wytworów pracy innych.
 5. Krzyczenia i hałasowania.
 • Formy nagradzania:
 1. Pochwała indywidualna.
 2. Pochwała wobec grupy.
 3. Pochwała wobec rodziców indywidualnie i na zebraniu.
 4. Dostęp do atrakcyjnej zabawki, aktywności, działalności wewnątrz grupy i na zewnątrz.
 5. Nagroda rzeczowa: znaczek, zabawka, dyplom uznania.
 • Formy oddziaływań wychowawczych:
 1. Upomnienie słowne indywidualne.
 2. Upomnienie słowne wobec grupy.
 3. Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 4. Odsunięcie od zabawy.
 5. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji i zakończenie niewłaściwych zachowań.
 6. Rozmowa z dyrektorem placówki.

DZIECI: Sposoby monitorowania rozwoju i osiągnięć w przedszkolu to:

 • Śledzenie losów absolwentów (spotkania z rodzicami, nauczycielami, wychowankami, ankiety),
 • Refleksyjny wybór i opracowywanie narzędzi badających rozwój (obserwacje), diagnozy (gotowość szkolna), programów wspierających i terapii,
 • Monitorowanie programów pracy, dokumentowanie, ewaluacja, podsumowywanie,
 • Współpraca nauczycieli i terapeutów,
 • Śledzenie aktualizacji prawa oświatowego i materiałów doradców, szkolenia kadry,
 • Gromadzenie prac, wystawy wytworów dzieci,
 • Współpraca z rodzicami i poradniami,
 • Przekazanie rodzicom „Informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka”,
 • Udział dzieci w konkursach i przeglądach celem prezentacji zainteresowań, zdolności, współpraca ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym i  szerszym w w/w temacie.

RODZICE

RODZICE: Sposoby współpracy z rodziną dziecka to:

 • Włączanie rodziców i innych członków rodzin do podejmowania działań na rzecz dziecka, grupy i przedszkola,
 • Rozwijanie płaszczyzn współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych kierunków i form motywujących rodzinę do współdziałania ukierunkowanego na rozwój dzieci i placówki,
 • Ustawiczne podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców i opiekunów (np. prelekcje, warsztaty, spotkania ze specjalistami, gazetki),
 • Informowanie o sposobach i możliwościach uzyskania pomocy w sytuacjach kryzysowych, kłopotów społecznych, rodzinnych i rozwojowych,
 • Podtrzymywanie i tworzenie opartych na tradycji i nowych badaniach form spotkań oraz uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego,
 • Popularyzacja wartości wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka poprzez wszystkie formy kontaktów oparte na doświadczeniu i przepisach prawa,
 • Stała aktualizacja strony internetowej przedszkola jako źródła informacji, propozycji i promocji.

RODZICE: Sposoby przekazywania rodzicom osiągnięć dzieci to:

 • Indywidualne, okazjonalne rozmowy z rodzicami,
 • Spotkania i rozmowy zgodne z harmonogramem opracowanym przez rodziców i nauczycielki,
 • Zebrania i warsztaty z rodzicami, zgodne z planem i wynikające z potrzeb bieżących,
 • Zajęcia otwarte dla rodziców zgodne z ustalonym wspólnie harmonogramem,
 • Możliwość całorocznego wglądu w teczki i karty pracy dziecka,
 • Codzienny wgląd rodziców w pracę, zabawę, osiągnięcia dziecka (wystawki prac, zdjęcia i obrazy ilustrujące udział w przedsięwzięciach w przedszkolu i na stronie internetowej),
 • Obserwacja udziału dzieci w uroczystościach przedszkolnych i przedsięwzięciach (przeglądy, konkursy, akcje, wycieczki),
 • Analiza wyników obserwacji i diagnoz dziecka w formie wybranej przez rodzica,
 • Cykliczne przygotowywanie i upowszechnianie gazetki: „ Z życia przedszkola”
 • Przekazanie rodzicom w ustawowym terminie dokumentu: „Informacja o stanie gotowości szkolnej dziecka”.

NAUCZYCIELE, PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

NAUCZYCIELE: Kadra pedagogiczna rozwija swoje kompetencje poprzez:

 • Szkoleniowe rady pedagogiczne,
 • Udział w warsztatach, kursach, konferencjach zewnętrznych zgodnych z potrzebami dzieci, placówki, samorozwoju nauczycieli,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Współdziałanie w Zespołach Zadaniowych, podczas realizacji przedsięwzięć, projektów lokalnych i ogólnopolskich, pracy w grupie, wymiany koleżeńskiej,
 • Współpracę ze specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 • Śledzenie stron internetowych, publikacji literatury metodycznej, merytorycznej celem poszukiwania nowych i skutecznych form i metod pracy,
 • Zapoznawanie się z aktualnościami prawa oświatowego,
 • Ścisłą, ciągle rozwijaną i modyfikowaną, współpracę  z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, nauczania, wychowania i opieki,
 • Ewaluację własnej pracy (samoocena) i ocenę pracy (obserwacje, lustracje, ocena pracy) przez dyrektora.

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI: Wspiera inicjatywy i pracę kadry pedagogicznej oraz działa na rzecz dziecka, rodziny i placówki w formie:

 • Oszczędnego, ekonomicznego, nowoczesnego gospodarowania mieniem,
 • Ustawicznej dbałości o bazę lokalową, dydaktyczną, porządkową,
 • Współpracuje w działaniach w grupach, przedsięwzięciach przedszkolnych zgodnie z ich celami i z życzliwym stosunkiem do dziecka,
 • Współdziała w zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki dzieciom w czasie pobytu w przedszkolu,
 • Uczestniczy czynnie w tworzeniu pozytywnego wizerunku placówki i popularyzacji wartości edukacji w czasie kontaktów z rodzinami, gośćmi placówki.

ŚRODOWISKO I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i społecznością Miasta Płocka polega na wzajemnym korzystaniu i budowaniu zasobów poprzez:

 • Organizowanie i udział w akcjach całorocznych, okazjonalnych i wynikających z planów placówek oraz skorelowanych działań instytucji na rzecz edukacji, środowiska przyrodniczego, narodowego i społecznego,
 • Kontynuowanie współpracy stałych z placówkami i instytucjami wzbogacających ofertę edukacyjną i pogłębiających realizację programów przedszkola i partnerów,
 • Poszerzanie współpracy, poszukiwanie nowych form wymiany doświadczeń i współdziałania na rzecz wzajemnego rozwoju oraz korelacji potrzeb,
 • Aktywizację form prezentacji i promocji placówki na stronie internetowej i w mediach,
 • Wyszukiwanie akcji, inicjatyw z funduszy grantowych wzbogacających ofertę programową, możliwości wdrażania podstawy programowej i przygotowania dziecka do dalszej edukacji oraz  plany pracy przedszkola na kolejne lata,
 • Udział dzieci i nauczycieli oraz rodziców w konkursach, przeglądach i programach organizowanych przez środowisko prezentujących talenty i osiągnięcia dzieci oraz przedszkola,
 • Zapraszanie środowiska na konkursy, uroczystości i akcje na terenie placówki,
 • Współdziałanie z instytucjami pomagającymi dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi oraz wychowankom zdolnym,
 • Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzicom w trudnej sytuacji finansowej.

KIERUNKI DZIAŁANIA NA LATA 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

 1. Wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego i wniosków Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 21w kolejnych latach.
 2. Dostosowywanie kierunków rozwoju i działań przedszkola do priorytetów MEN i Kuratorium Oświaty oraz zmieniających się wymogów prawa oświatowego.
 3. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji w tym poszerzanie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.
 4. Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 5. Wzmacnianie współpracy ze środowiskiem rodzinnym oraz aktywizacja współdziałania rodziców w życiu przedszkola.
 6. Wspomaganie rodziców w uzyskiwaniu wsparcia wychowawczego, materialnego i edukacyjnego w placówce, w dostępie do instytucji i specjalistów.
 7. Ustawiczne promowanie wartości: uniwersalnych, zdrowego stylu życia, postaw proekologicznych, patriotycznych.
 8. Popularyzacja wartości edukacji i wiedzy w społeczności rodzinnej i lokalnej.
 9. Promowanie działalności placówki w mediach i na stronie internetowej.
 10. Dbanie o zapewnienie dzieciom funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych, twórczych, dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych oraz osobowych.
 11. Diagnozowanie potrzeb remontowych i modernizacyjnych placówki, remonty doraźne, permanentne rozbudowywanie bazy materialnej.
 12. Monitorowanie dokumentacji placówki pod katem zgodności z aktualizowanymi przepisami prawa oświatowego; również w kwestii jej przechowywania.
 13. Wykorzystywanie zdobytych na studiach i szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej, dzielenie się wiedzą w ramach WDN, propagowanie zajęć koleżeńskich i pracy w zespołach zadaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na gotowość szkolną, wychowawczych i profilaktycznych.
 14. Podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie estetyki oraz funkcjonalności pomieszczeń: zdobywanie funduszy, monitorowanie dbałości personelu i wychowanków, rozwijanie współpracy z rodzicami w tym zakresie.
 15. Poszerzanie, utrwalanie i aktualizacja wiedzy pracowników, dzieci i opiekunów w zakresie BHP, i p.poż.
 16. Zabezpieczanie placówki i terenu ogrodu oraz Miasteczka Ruchu Drogowego przed dewastacją.

EWALUACJA

Program rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 21 na lata 2014-2017 to nasza Koncepcja – droga, którą będziemy kroczyć, żeby urzeczywistnić naszą wizję i misję.  Mamy nadzieję, że dzieci bogatemu doświadczeniu, wiedzy i dokształcaniu kadry, wzajemnej i życzliwej współpracy w placówce, z rodzicami oraz środowiskiem sprawimy, iż nasi absolwenci będą szczęśliwi, zdrowi, otwarci na zdobywanie kompetencji wielorakich oraz odniosą życiowy sukces. W myśl maksymy- wszystko, czego się nauczyłem(łam) zaczyna się w przedszkolu – pragniemy, żeby ten początek był jak najlepszy.

Koncepcja jest  dokumentem wskazującym kierunki i formy działania, natomiast w jaki sposób będą one realizowane stanowią regulaminy, procedury oraz przepisy  i harmonogramy działań. Jest to też propozycja otwarta na zmiany  ku nowoczesności, refleksyjności w działaniu i zgodności z prawem, podlega modyfikacji.

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco, a wnioski, potrzeba modyfikacji ustalane na radach pedagogicznych oraz w wyniku badań  i wniosków organów przedszkola.

Postanowienia końcowe:

 1. Koncepcja Rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku jest otwarta i może podlegać modyfikacji.
 2. Koncepcja jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie i stanowi integralną część ze wszystkimi dokumentami placówki.
 3. Koncepcję zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna i opiniuje Rada Rodziców.
 4. Zmiany w Koncepcji mogą być dokonywane na wniosek wszystkich organów przedszkola.
 5. Koncepcja jest dokumentem obowiązującym od dnia zatwierdzenia.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Miejskiego Przedszkola nr 21 w Płocku

GRUPY MŁODSZE

06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji pomysłów  dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne,  teatralne samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

08.00-08.15 –  zabawa ruchowa lub muzyczno-ruchowa/zabawa integracyjna/ ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju

8.15-8.30 –      przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe/wsparcie rozwoju

8.30-9.00 –      śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9.00-09.15 –   zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

09.15-11.30 – pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

11.30-12.00 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-samoobsługowe/ wsparcie rozwoju

12.00-12.30 – obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12.30-13.00 – zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia

13.00-14.00 – leżakowanie

14.00-14.30 – zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe /przygotowanie  do podwieczorku

14.30-15.00 – podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

15.00-17.00 – rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/aktywność służąca realizacji pomysłów dziecka/zabawy samorzutne lub inspirowane przez nauczyciela

GRUPY STARSZE

06.00-08.00 –   schodzenie się dzieci, kultura bycia/aktywność służąca realizacji  pomysłów dziecka – zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, teatralne samorzutne,  z niewielkim udziałem  nauczyciela/rozmowy indywidualne lub  grupowe

Realizacja podstawy programowej 08.00-13.00

08.00-08.15 –   zestaw ćwiczeń porannych /ćwiczenia ogólnorozwojowe/wsparcie  rozwoju

8.15-8.30 –        przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-samoobsługowe/wsparcie rozwoju

8.30-9.00 –       śniadanie, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

9.00-10.00 –     zabawy, zajęcia, sytuacje edukacyjne/uroczystości przedszkolne

10.00-11.30 –   pobyt na świeżym powietrzu – wycieczki, spacery, zabawy swobodne i  organizowane /obserwacje przyrodnicze/w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach/ wsparcie rozwoju/ realizacja oferty dodatkowej przedszkola

11.30-12.00 –   przygotowanie do obiadu /czynności higieniczno-samoobsługowe/  wsparcie  rozwoju

12.00-12.30 –   obiad, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

12.30-14.00 –   zabawy relaksacyjne/słuchanie literatury dziecięcej/muzykoterapia/  realizacja  oferty dodatkowej przedszkola/ wsparcie rozwoju

14.00-14.30 –   zabawa ruchowa /czynności higieniczno-samoobsługowe/  przygotowanie do podwieczorku

14.30-15.00 –   podwieczorek, kultura bycia, zachowanie zasad bezpieczeństwa

15.00-17.00 –   rozchodzenie się-kultura bycia w sali lub ogrodzie/ćwiczenia  ogólnorozwojowe/wsparcie rozwoju/ aktywność służąca realizacji pomysłów    dziecka / zabawy z niewielkim udziałem  nauczyciela / rozmowy indywidualne lub grupowe

PRAWA I OBOWIĄZKI  PRZEDSZKOLAKA  W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 21 W PŁOCKU

W naszym przedszkolu zdajemy sobie sprawę z tego, że dziecko na drodze do stania się dorosłym człowiekiem oprócz wspomagania rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności, rozwijania talentów i zainteresowań powinno otrzymać stabilny „kręgosłup” moralno – społeczny. Starannie dobieramy Program Wychowania Przedszkolnego, monitorujemy Koncepcję Rozwoju Przedszkola, realizujemy programy własne: Program Wychowawczy „Jestem, czuję, świadomie działam wraz z programem  profilaktyki: „Moja wewnętrzna moc”, rozwijamy świadomość prozdrowotną, proekologiczną, dbamy o przestrzeganie tradycji i bezpieczeństwo  dziecka.  Kształtujemy,  naszym zdaniem, postawę świadomego – refleksyjnego człowieka. Z wielu propozycji wspomagających programów międzynarodowych i ogólnopolskich, konkursów i przeglądów wybieramy również te, które wspierają nasze statutowe działania w zakresie sfery społeczno – moralnej przedszkolaka.

Dzieci w naszym przedszkolu otrzymują propozycje i stanowią razem z nauczycielem precyzyjnie określone normy i zasady postepowania. Corocznie każda grupa określa „Kodeks zachowań przedszkolaka”. Staramy się respektować prawa dziecka oraz motywować i wspierać w przestrzeganiu norm i obowiązków, uczymy wiary w siebie, rozwijamy samoświadomość, uczymy konsekwencji.

Wychowanek  ma prawo do:

 1. Szacunku i indywidualnego rozwoju.
 2. Swobody myśli i wyznania, prywatności i niezależności.
 3. Prosić o to czego chce, a nie żądać tego.
 4. Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
 5. Uczestniczyć we wszystkich aktywnościach proponowanych przez przedszkole, aranżować je.
 6. Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, odpoczynek i zdrowie.
 7. Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych.
 8. Wyboru zabawy i towarzyszy zabaw.
 9. Uczestnictwa najbliższych w jego przedszkolnym życiu.

Nasz wychowanek ma obowiązek: 

 1. Postępować zgodnie z przyjętymi normami.
 2. Stosować formy grzecznościowe w stosunku do dorosłych i rówieśników.
 3. Dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Respektować polecenia nauczyciela.
 5. Utrzymywać estetykę siebie, ład swojego otoczenia.
 6. Wywiązywać  się z przyjętych obowiązków.
 7. Nieść pomoc, zgłaszać niebezpieczeństwo.
 8. Szanować godność i wolność drugiego człowieka.

Zabiegamy o stosowanie się do: 

 1. Bawimy się zgodnie, nawet jeśli tylko obok siebie.
 2. Pomagamy sobie nawzajem.
 3. Jesteśmy uprzejmi.
 4. Słuchamy poleceń, respektujemy umowy.
 5. Dbamy o książki i zabawki, porządek na sali i w łazience.
 6. Szanujemy pracę kolegów i innych osób.
 7. Okazujemy, ale  kulturalnie, swoje emocje i uczucia.
 8. Wyrażamy własne potrzeby, realizujemy je nie raniąc innych.

Zabraniamy: 

 1. Wyrządzania krzywdy innym psychicznej i fizycznej (wyładowywania swoich emocji, agresji).
 2. Przeszkadzania innym w uczestnictwie w zajęciu i zabawie.
 3. Narzucania swojej woli rówieśnikom (agresji, arogancji).
 4. Niszczenia własności prywatnej, wspólnej i wytworów pracy innych.
 5. Krzyczenia i hałasowania.

Formy nagradzania: 

 1. Pochwała indywidualna.
 2. Pochwała wobec grupy.
 3. Pochwała wobec rodziców indywidualnie i na zebraniu.
 4. Dostęp do atrakcyjnej zabawki, aktywności, działalności wewnątrz grupy i na zewnątrz.
 5. Nagroda rzeczowa: znaczek, zabawka, dyplom uznania.

Formy oddziaływań wychowawczych 

 1. Upomnienie słowne indywidualne.
 2. Upomnienie słowne wobec grupy.
 3. Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 4. Odsunięcie od zabawy.
 5. Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji i zakończenie niewłaściwych zachowań.
 6. Rozmowa z dyrektorem placówki.