Rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020″, w terminie od 04 marca 2019 r. do 11 marca 2019 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również na stronie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie naborowej.

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 18 marca 2019 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 18 marca 2019 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz
„Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020″ będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Przedszkola.
Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.

Wśród przedszkoli znajduje się 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Postępowanie rekrutacyjne do samorządowych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, zgodnie z określonymi przez Radę Miasta Płocka kryteriami lokalnymi.

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dla kandydatów w wieku 3-6 lat zamieszkałych w Płocku, którzy nie uczęszczają jeszcze do przedszkola lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola.
 • Kandydaci w wieku 2,5 lat oraz spoza miasta mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, prowadzonej po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, kiedy pozostaną jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.
 • W każdym przedszkolu obowiązują takie same terminy, dokumenty oraz kryteria wraz z odpowiadającą im wartością punktową.
 • Rodzice mają prawo wybrać 3 przedszkola szeregując je według własnych preferencji. Przed podjęciem decyzji o wyborze przedszkola należy zapoznać się z przedstawioną ofertą. Kolejność zgłoszenia wniosków nie ma znaczenia.
 • Logowanie do systemu i wypełnianie wniosku będzie możliwe od 18 marca 2019 roku godz. 9:00 do 29 marca 2019 roku godz. 14:00.
 • Wypełniony elektronicznie i wydrukowany wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu, które na wniosku widnieje jako przedszkole pierwszego wyboru. Przedszkole umieszczone na pierwszym miejscu listy jest tzw. przedszkolem pierwszego wyboru.
 • W celu potwierdzenia spełnienia kryteriów, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia, które będą weryfikowane w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Przedszkola będą przyjmować wnioski w terminie od 18 marca 2019 roku godz. 9:00 do 29 marca 2019 roku godz. 15:00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola zostaną udostępnione 15 kwietnia 2019 roku o godz.11:00.
 • Wyniki podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata, na internetowej stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie loginu i hasła.
 • Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 mają obowiązek złożenia w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane „Karty potwierdzania woli zapisania dziecka”, w terminie od 15 kwietnia 2019 roku godz. 11:00 do 19 kwietnia 2019 roku godz. 15:00.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej powołanej w każdym przedszkolu może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach o spełnieniu kryteriów lub zwrócić się do Prezydenta Miasta Płocka o potwierdzenie tych okoliczności.
 • Listy przyjętych i nieprzyjętych wraz z informacją o najniższej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia do przedszkola oraz liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje, zostaną ogłoszone 26 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00.
 • Postępowanie uzupełniające do miejskich przedszkoli prowadzonych przez Gminę – Miasto Płock na rok szkolny 2019/2020 rozpocznie się w dniu 27 maja 2019 roku o godz. 9:00 i będzie trwać do 31 maja 2019 roku godz. 15:00. Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) będzie odbywać się bezpośrednio u dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podczas rekrutacji, Rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu, o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. Rodzice kandydata mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
rozpoczęcie zakończenie
Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do przedszkola (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą przedszkola i wypełnianie,
drukowanie wniosku).
18 marca
godz. 9:00
29 marca
godz. 14:00
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów). 18 marca
godz. 9:00
29 marca
godz. 15:00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną. 01 kwietnia
godz. 9:00
09 kwietnia
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
15 kwietnia
godz. 11:00
Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia – składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka”. 15 kwietnia
godz. 11:00
19 kwietnia
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponuje. 26 kwietnia
godz. 15:00
Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 26 kwietnia

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO PŁOCK NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
rozpoczęcie zakończenie
Składanie wydrukowanych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami (oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) bezpośrednio do dyrektorów przedszkoli dysponujących wolnymi miejscami. 27 maja
godz. 9:00
31 maja
godz. 15:00
Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków przez komisję rekrutacyjną. 03 czerwca
godz. 9:00
07 czerwca
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 12 czerwca
godz. 15:00
Potwierdzenie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia – składanie „Kart potwierdzania woli zapisania dziecka”. 12 czerwca
godz. 15:00
18 czerwca
godz. 15:00
Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych. 24 czerwca
godz. 15:00
Procedura odwoławcza. od 24 czerwca
Opublikowanie na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl
w zakładce Rekrutacje – Przedszkola
wykazu wolnych miejsc.
31 sierpnia

I ETAP – KRYTERIA USTAWOWE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1)
Wartość kryterium
w punktach
2
Wielodzietność rodziny kandydata3 (oświadczenie). 128
Niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności). 128
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 128
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 128
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). 128
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie4 (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). 128
Objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 128

 

II ETAP – KRYTERIA LOKALNE

Kryterium
(dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
5)
Wartość kryterium
w punktach
6
Rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym (oświadczenie). 64
Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata. 32
Rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy. 16
Rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym (oświadczenie). 8
Kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy rodzica (oświadczenie). 4
Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny (kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta). 2

 

 1. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia, odpis, wyciąg z dokumentu kopia poświadczona przez rodzica.
 2. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się jednakową wartość
 3. Wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
 4. Samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
 5. Kryteria lokalne potwierdzane są oświadczeniem rodzica, z wyjątkiem kryterium ,, Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.
 6. Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe każdemu kryterium przyznaje się różną wartość.